Przetarg nieograniczony na dostawę echokardiografu dla Oddziału Kardiologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60.000 euro

 

NA DOSTAWĘ ECHOKARDIOIGRAFU

DLA DDZIAŁU KARDIOLOGII

SZPITALA IM. J. STRUSIA W POZNANIU

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje dostawę echokardiografu najwyższej klasy, z dopplerem tkankowy i funkcją stress echo, w ilości 1 egzemplarz.

Oferty można składać tylko na całość przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych, ani też ofert wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin dostawy aparatu – nie dłuższy niż 21 dni od daty podpisania umowy.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

-           spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

-           nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

-           przedłożą wymagane dokumenty, wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu

 

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-           Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

-           Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-           Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-           Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 .

-           Odpowiednie dokumenty(certyfikaty), na podstawie których oferowany echokardiograf może być wykorzystywany przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 SIWZ (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-           Certyfikat  ISO dla wytwórcy (producenta) oferowanego aparatu.

-           Szczegółowe materiały informacyjne dot. oferowanego aparatu.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie przetłumaczenie na język polski dokumentów złożonych w językach obcych),  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2.10, 4.2.11 i 4.2.12  SIWZ (wymienionych powyżej) spowoduje odrzucenie oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 cena oferty                                            -      60 pkt. znaczenia w ocenie

 ocena parametrów technicznych         -      40 pkt. znaczenia w ocenie

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 10.11.2006r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii ZOZ, wejście J, I ptr., pok.nr 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2006r. o godzinie 12:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J,I ptr.,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO  PREZESOWI UZP

 W DNIU 26.10.2006R.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2006-10-26 13:06)
 • Formularz ofertowy (2006-10-26 13:07)
 • wzór umowy (2006-10-26 13:08)
 • wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 (2006-10-26 13:08)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-10-26 13:09)
 • druk zastrzeżrenia informacji zawartych w ofercie - prawidlowy (2006-10-26 13:15)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 3.11.2006r. (2006-11-03 10:58)
 • Sprostowanie do formularza ofertowego (2006-11-06 08:57)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ z dnia 7.11.2006 (2006-11-07 09:19)
 • Zawiadomienie o wniesieniu i odrzuceniu protestu (2006-11-10 09:11)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-11-13 13:58)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2006-12-05 13:46)