Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do znieczulania wysokiej klasy do sali operacyjnej Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

  

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                          Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/10/16-1072218

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

  Adres pocztowy:


 

Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                              Kod pocztowy:

Poznań                                         61-833


 

Osoba upoważniona do kontaktów:                   Telefon:

Krystyna Frydrych                                                   061/8585623

e-mail:                                                                     Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                   061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                            Dostawy     Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

dostawa aparatu do znieczulania wysokiej klasy do sali operacyjnej Oddziału Kardiochirurgu Szpitala im. J.

Strusia w Poznaniu

Kryteria oceny ofert:

cena oferty - 100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   25 / 10 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - Kancelaria ZOZ pok. nr 10 (wejście J)

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI  PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pVsite/uzp/podprogowe/ogl_owp  2006-10-16

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU aparat do znieczulania 06 (2006-10-16 13:49)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia aparat do znieczul. 06 (2006-10-16 13:50)
  • Formularz oferty cenowej aparat do znieczul. 06 (2006-10-16 13:51)
  • wzór umowy aparat do znieczul. 06 (2006-10-16 13:52)
  • wzór oświadczenia z art 22ust 1 (nieobowiązkowy) (2006-10-16 13:53)
  • druk zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie (2006-10-16 13:53)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejdszej oferty aparat (2006-10-25 14:28)
  • Ogłoszenie o zawarciu umowy (2006-11-14 11:15)