Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do immunochemii oraz dzierżawę analizatora immunodiagnostycznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                          Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/10/05-1082361

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                    Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                               61-833                         wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                   Telefon:

Magdalena Głuchowska                                         0618585623

e-mail:                                                                    Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                   0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                            Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawa odczynników do immunochemii oraz dzierżawa

analizatora immunodiagnostycznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu:

 

a/       l/ dostawa odczynników do immunochemii

2/ dostawa kalibratorów i surowic kontrolnych/do każdego odczynnika,naczynek reakcyjnych,płynów do  

     surowic itp. w zakresie i ilościach odpowiadających ilościm dla wykonywanych badań

3/ dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy analizatora i  wykonywania badań

 

b/      l/  oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora immunodiagnostycznego.

Kryteria oceny ofert:

a/ cena odczynników,kalibratorów,surowic kontrolnych,

materiałów eksploatacyjnych                     - 50 pkt znaczenia w ocenie

b/ cena dzierżawy analizatora (miesięcznie)   - 10 pkt znaczenia w ocenie

c/ ocena jakości odczynników                        - 20 pkt znaczenia w ocenie

d/ ocena techniczna analizatora                     - 20 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   13 / 10 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-KANCELARIA pok.nr 10 , wejście J, do dnia 13.10.2006r. do godziny 09:00.

 

 

 

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

http://www.portal.uzp.gov.pl/pVsite/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                    2006-10-05


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-10-05 13:35)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-10-05 13:36)
  • Formularz ofertowy (2006-10-05 13:36)
  • Wzór umowy (2006-10-05 13:36)
  • Wzór oświadczenia z art 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-10-05 13:37)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-10-05 13:38)
  • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2006-10-09 10:03)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-10-13 13:22)
  • Ogłoszenie o zawarciu umowy (2006-11-02 08:32)