Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Ogłoszeniu nadano numer: OWP/2006/09/29-1196318

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/29-1196318

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

 

Adres pocztowy:

 

Ulica:           Szkolna 8/12                    Miejscowość: Poznań              Kod pocztowy: 61-833

 

Województwo:      wielkopolskie

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Głuchowska

 

Telefon: 0618585623                Fax: 0618585623

 

e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

 

Rodzaj zamówienia:    Dostawy

Tryb postępowania:     Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

 

Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

CENA OFERTY - 100 pkt znaczenia w ocenie

 

Terminy

Termin składania ofert:  (jeżeli dotyczy

 

Data:    09 / 10 / 2006 (dd/mm/rrrr)

 

Miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w KANCELARII  (pok.nr 10) wejście J, II ptr. do godziny 09:00.

 

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-29 11:50)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-29 11:51)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2006-09-29 11:52)
  • WZÓR UMOWY (2006-09-29 11:52)
  • WZÓR OŚWIADCZENIA Z ART. 22 UST. 1 i ART. 24 UST. 1 i 2 (2006-09-29 11:54)
  • WZÓR ZASTRZEŻENIA INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE (2006-09-29 11:55)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-10-09 13:52)
  • ogłoszenie o zawarciu umowy (2006-10-31 14:21)