Dostawa odczynników mikrobiologicznych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/22-1540391

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12                                 Miejscowość:  Poznań                                Kod pocztowy:          61-833            

Województwo: wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:      Elżbieta Prządka                                                   

Telefon: 061858562 3      Fax:: 0618585623

 e-mail:            zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl              

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pt

Rodzaj zamówienia:                            Dostawy Tryb postępowania:             Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników mikrobiologicznych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala im. J.

Strusia w Poznaniu

Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 pakietów (części) i obejmuje:

Pakiet I - Odczynniki mikrobiologiczne do hodowli i identyfikacji bakterii

Pakiet II - Odczynniki mikrobiologiczne do hodowli i identyfikacji bakterii i wirusów

Pakiet III - Testy identyfikacyjne i odczynniki bakteriologiczne - typu API

Pakiet IV - Krążki z antybiotykami do manualnego badania lekowrażliwości

Pakiet V - Krążki diagnostyczne

Pakiet VI - Testy paskowe na badania lekowrażliwości AB BIODISK dla różnych antybiotyków - E-testy

Pakiet VII - szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC

Kryteria oceny ofert:

cena oferty 100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:

 03 / 10 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J, II ptr.

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia.

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl owp                                                      2006-09-22


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-22 09:53)
 • Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-22 09:54)
 • Formularz ofertowy nr 1 (2006-09-22 09:54)
 • Formularz ofertowy nr 2 (2006-09-22 09:55)
 • Formularz ofertowy nr 3 (2006-09-22 09:55)
 • Formularz ofertowy nr 4 (2006-09-22 09:56)
 • Formularz ofertowy nr 5 (2006-09-22 09:56)
 • Formularz ofertowy nr 5 (2006-09-22 09:57)
 • Formularz ofertowy nr 7 (2006-09-22 09:57)
 • Wzór umowy (2006-09-22 09:57)
 • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-09-22 09:58)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-09-22 09:59)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2006-09-28 10:38)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-10-11 12:23)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-11-06 09:51)