Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                         Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/22-615378

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość:                                   Kod pocztowy:                            Województwo:

Poznań                                                                  61-833                                           wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                                Telefon:

Magdalena Głuchowska                                                     0618585623

e-mail:                                                                                Fax:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                              0618585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:       Dostawy                                                                 

Tryb postępowania:          Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ODCZYNNIKÓW wraz z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu:

a/ l/         Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych, w

                  ilościach niezbędnych na 24.000 oznaczeń rocznie z uwzględnieniem zużycia odczynników podczas kalibracji

                oraz zwiększonego zużycia odczynników w przypadku ewentualnej awarii aparatu.

               Przedmiot zamówienia w części a/ (oraz cena odczynników) obejmuje także dostawę materiałów (części)

               zużywalnych (w tym elektrod) w zakresie i ilościach niezbędnych dla wykonywanych oznaczeń.

b/ l/        Oddanie zamawiającemu w dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych dla

               potrzeb Oddziału Kardiochirurgu, wykonywanych z krwi pełnej.

b/ 2/        Zakres badań analizatora parametrów krytycznych:

              1. Wymagany: równowaga kwasowo-zasadowa, elektrolity (min.Na,K.Ca.O),hemoglobina całkowita          

                  mierzona,hematokryt.saturacja,glukoza.

              2. Pożądany: mocznik,magnez,mleczany, bilirubina.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

a/ cena odczynników i materiałów zużywalnych           - 50 pkt. znaczenia w ocenie

b/ cena dzierżawy analizatora miesięcznie                   - 20 pkt. znaczenia w ocenie

c/ocena zakresu wykonywanych badań                       - 20 pkt. znaczenia w ocenie

d/ocena techniczna analizatora                                   -  10 pkt znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   02 / 10 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - KANCELARIA - pok.nr 10. wejście J, II ptr. do godziny 09:00.

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pVsite/uzp/podprogowe/ogl_owp                       2006-09-22


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-22 09:28)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-22 09:29)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2006-09-22 09:29)
  • Wzór umowy (2006-09-22 09:30)
  • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-09-22 09:31)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-09-22 09:31)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-10-02 12:24)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-11-03 11:16)