Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań koagulologicznych oraz dzierżawę analizatora do badań koagulologicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                           Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/19-1742561

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

 

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:               Województwo:

Poznań                                                 61-833                            wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                 Telefon: 0618585623                 Fax: 0618585623

Magdalena Głuchowska                           

e-mail:                                       

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl             

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:       Dostawy         

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony                        

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawa odczynników do badań koagulologicznych oraz z dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J,Strusia w Poznaniu.

1. Dostawa odczynników do badań koagulologicznych

2. Dostawa kalibratorów,materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywaninych w zakresie i ilościach odpowiadających ilościom dla    

     wykonywanych oznaczeń.

3.Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora do badań koagulologicznych.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

a/ cena odczynników,kalibratorów,kontroli,

materiałów eksploatacyjnych                        - 40 pkt.znaczenia w ocenie

b/ cena dzierżawy analizatora (mieś.)            - 10 pkt.znaczenia w ocenie

c/ ocena jakości odczyników                        - 20 pkt. znaczenia w ocenie

d/ ocena techniczna analizatora                    - 30 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   28 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - KANCELARIA, pok.nr 10 / wejście J, II ptr.

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2006-09-19


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-19 07:36)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-19 07:37)
  • Formularz ofertowy (2006-09-19 07:37)
  • Wzór umowy (2006-09-19 07:38)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-09-19 07:38)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-09-19 07:39)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-09-28 13:27)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-10-17 07:50)