Przetarg nieograniczony na dostawę substancji do receptury i preparatów galenowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                           Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/18-1284342

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                Kod pocztowy:                Województwo:

Poznań                                           61-833                                wielkopolskie


Telefon:

0618585623 Fax:

0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Prządka

e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl


Rodzaj zamówienia:

Tryb postępowania:


Dostawy

Przetarg nieograniczony


 


Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa substancji do receptury i preparatów galenowych Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów (części) i obejmuje:

substancje do receptury i preparaty galenowe

Kryteria oceny ofert:

kryteria dla pakietów I - VII cena oferty - 100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   26 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającgo - Kancelaria, pok. nr 10, wejście J

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2006-09-18


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-18 09:05)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-18 09:06)
  • formularz ofert cenowej (2006-09-18 09:08)
  • wzór umowy (2006-09-18 09:08)
  • wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-09-18 09:10)
  • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-09-18 09:10)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-09-29 07:29)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-10-25 12:53)