Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników biochemicznych oraz dzierżawę analizatora biochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/13-2336017

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:                                  Województwo:

Poznań                                              61-833                                                     wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                Telefon:                              Fax:

Magdalena Głuchowska                                       0618585623                          0618585623

 e-mail:                                       

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl            

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:  Dostawy                       Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawa odczynników biochemicznych oraz dzierżawa analizatora biochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu:

l/ Dostawa odczynników biochemicznych

2/Dostawa kalibratorów i surowic kontrolnych w zakresie i ilościach odpowiadających ilościom dla

    wykonywanych oznaczeń

3/Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy analizatora i wykonywania oznaczeń

4/Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora biochemicznego

Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert::

a/cena odczynników,kalibratorów,kontroli,

materiałów eksploatacyjnych                             - 50 pkt.znaczenia w ocenie

b/cena dzierżawy analizatora miesięcznie             - 10 pkt znaczenia w ocenie

c/ocena jakości odczynników                               - 20 pkt.znaczenia w ocenie

d/ocena techniczna analizatora                             - 20 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   21 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-KANCELARIA/pok.nr 10,wejście J.

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp     2006-09-13


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-13 11:53)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-13 11:54)
  • Formularz ofertowy (2006-09-13 11:54)
  • Wzór umowy (2006-09-13 11:55)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 (2006-09-13 11:58)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-09-13 11:59)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-09-21 13:43)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-10-10 11:17)