Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży płynnych do hodowli drobnoustrojów krwi i innych płynów ustrojowych oraz dzierżawę analizatora mikrobiologicznego dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/07-859787

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:                                Województwo:

Poznań                                                61-833                                                     wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                 Magdalena Głuchowska

Telefon: 0618585623                       Fax: 0618585623

                                                               

e-mail:  zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl             

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:    Dostawy                  Tryb postępowania:    Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa podłoży płynnych do hodowli drobnoustrojów krwi i innych płynów ustrojowych oraz dzierżawa analizatora mikrobiologicznego dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu:

a/ l/ Dostawa podłoży płynnych do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych :

1.do hodowli bakterii tlenowych i grzybów - 800 szt

2.do hodowli bakterii beztlenowych i grzybów - 800 szt

3.do hodowli bakterii tlenowych i grzybów od pacjentów poddanych antybiotykoterapii   - 1200 szt

4.do hodowli bakterii beztlenowych i grzybów od pacjentów poddanych antybiotykoterapii   - 1200 szt

5.podłoża tzw. pediatryczne - 400 szt

b/  l/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizator mikrobiologiczny do hodowli drobnoustrojó z      krwi  i innych płynów ustrojowych.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

a) cena podłoży (odczynników)         - 50 pkt. znaczenia w ocenie

b) cena dzierżawy analizatora           - 10 pkt. znaczenia w ocenie

c) ocena jakości podłoży (odczynników) - 20 pkt. znaczenia w ocenie

d) ocena techniczna analizatora         - 20 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:  

19 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - KANCELARIA pok. nr 10, wejście J.

http://www.portal.uzp.gov. pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                        2006-09-07

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-07 08:20)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-07 08:21)
  • Formularz ofertowy (2006-09-07 08:21)
  • Wzór umowy (2006-09-07 08:21)
  • Wzór oświadczenia z art 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-09-07 08:22)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-09-07 08:23)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2006-09-13 12:03)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-09-19 12:23)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-10-05 08:16)