Przetargnieograniczony na dostawę montaz i instalację sprzetu i oprogramowania komputerowego dla potrzerb szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                           Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/05-865248

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

 

Miejscowość:                                Kod pocztowy:                              Województwo:

Poznań                                           61-833                                             wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                 Telefon: 0618585623

Paweł Frydrych                                  

                                                                          Fax: 0618585623

e-mail:                                        

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl             

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                           Dostawy

Tryb postępowania:                         Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa,montaż i instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego

l/Komputery - 19 szt

2/Monitory komputerowe CRT 17" - 15 szt

3/Monitory komputerowe LCD 15"- 2 szt

4/Monitor komputerowy LCD 19" - l szt

5/System operacyjny Windows XP Professional - 19 kpi.

6/Pakiet biurowy(polska wersja językowa): MS OFFICE kompletne oprogramowanie obejmujące co najmniej

Word 2003-edytor tekstu i Exel-arkusz kalkulacyjny oraz program antywirusowy    -   19 kpi.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert: CENA OFERTY - 100 pkt znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

 Data:   14 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - KANCELARIA pok. nr 10, wejście J.

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2006-09-05

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-05 14:03)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-05 14:04)
  • Formularz ofertowy (2006-09-05 14:05)
  • Wzór umowy (2006-09-05 14:05)
  • wzór oswiadczenia.z art.22ust.1 i art.24 ust. 1 i2 (2006-09-05 14:06)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-09-05 14:08)
  • MODYFIKACJA (2006-09-13 12:12)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-09-15 13:33)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-10-06 13:41)