Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do immunochemii oraz dzierżawę analizatora immunodiagnostycznego dla potrzeb Laboratorium Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                          Strona l z 2

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/09/04-581482

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


  Województwo:

wielkopolskie


Ulica:

Szkolna 8/12

 

Miejscowość:                                     Kod pocztowy:

Poznań                                                61-833


Osoba upoważniona do kontaktów:              Magdalena Głuchowska               

Telefon: 0618585623                                     Fax: 0618585623

                        

e-mail:                                       

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl             

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawy                   Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony                                          Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawa odczynników do immunochemii oraz dzierżawa analizatora

immunodiagnostycznego dla potrzeb Laboratorium Oddziału Chorób Zakaźnych Szpital im.J.Strusia w

Pozaniu

 

a/   l. Dostawa odczynników do immunochemii.

     2. Dostawa kalibratorów i surowic kontrolnych, do każdego odczynnika,naczynek reakcyjnych/płynów do surowic w

         zakresie i ilościach odpowiadających ilościom dla wykonywanych oznaczeń.

     3. Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy analizatora i wykonywania badań.

 

b/   l. Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora immunodiagnostycznego.

Kryteria oceny ofert:

a) cena odczynników, kalibratorów,surowic kontrolnych,

materiałów eksploatacyjnych             - 50 pkt znaczenia w ocenie

b) cena dzierżawy analizatora               - 10 pkt znaczenia w ocenie

c) ocena jakości odczynników               - 20 pkt znaczenia w ocenie

d) ocena techniczna analizatora            - 20 pkt znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data:   12 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria pok.l0 ,wejścieJ.

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp   2006-09-04

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-09-04 10:32)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-09-04 10:33)
  • Formularz ofertowy (2006-09-04 10:33)
  • Wzór umowy (2006-09-04 10:34)
  • Wzór oświadczenia z art 22 ust. 1i art.24 ust. 1 i 2 (2006-09-04 10:34)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-09-04 10:35)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2006-09-07 11:11)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-09-12 13:37)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-09-26 12:51)