Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla Oddziału Chirurgii, Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                           Strona l z l

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/31-1171691

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

 

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:                                              Województwo:

Poznań                                             61-833                                                              wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                 Krystyna Frydrych                                

Telefon: 061/ 8585623                   Fax: 0618585623

e-mail:                                          zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl             

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                           Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla Oddziału Chirurgii, Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Przedmiot zamówienia został podzielony na 24 pakiety (części) i obejmuje:

- różnego rodzaju szwy chirurgiczne (pakiety I - XIX)

- siatki przepuklinowe (pakiety XX - XXIII)

- klipsy tytanowe (pakiet XXIV)

Kryteria oceny ofert:

a) cena oferty                                      70 pkt. znaczenia w ocenie

b) ocena własności użytkowych         30 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:  

 14 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście J.

 

 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp   2006-08-31

 

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone w załącznikach poniżej tego ogłoszenia


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-08-31 12:57)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-08-31 12:58)
 • formularz ofertowy (2006-08-31 12:59)
 • wzór umowy (2006-08-31 13:00)
 • wzór oświadczrenia z art.22ust.1 i 24 ust. 1 i 2 (2006-08-31 13:00)
 • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-08-31 13:01)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2006-09-04 13:48)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2006-09-08 08:51)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2006-09-11 12:25)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-10-02 13:34)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY szwy klipsy (2006-10-31 10:07)