Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/22-1305265

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość : Poznań                                       Kod pocztowy: 61-833                          Województwo: wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:  Krystyna Frydrych               

Telefon: 0618585623 Fax: 0618585623

 e-mail:  zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                                        

              

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                          Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów do sterylizacji.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 12 pakietów (części) i obejmuje:

testy biologiczne i chemiczne, arkusze testowe A4,pakiet testowy, zintegrowany test sterylizacji parowej, etykiety do kontenera/plomby papierowe do kontenera, zestaw testowy do wykazywania pozostałości krwi , papier sterylizacyjny krepowany, torby foliowo-włókninowe.

Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria dla pakietów I - IX

cena oferty - 100 pkt znaczenia w ocenie

 

Kryteria dla pakietów X, XI, XII

cena oferty - 85 pkt znaczenia w ocenie

jakość oferowanych materiałów do sterylizacji - 15 pkt znaczenia w ocenie

Terminy:

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   01 / 09 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria , pok. nr 10, wejście J

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_owp                                                     2006-08-22


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-08-22 14:19)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-08-22 14:21)
  • formularz ofertowy (2006-08-22 14:22)
  • wzór umowy (2006-08-22 14:22)
  • wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i 24 u Pzp (2006-08-22 14:23)
  • wzór zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie (2006-08-22 14:24)
  • wyj. 1 sterylizacja 06 (2006-08-24 10:13)
  • wyjaśnienia nr 2 (2006-08-25 14:15)
  • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-09-11 14:03)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-10-12 09:05)