Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę testów do mikrobiologicznej diagnostyki molekularnej techniką LAMP wraz z dzierżawą aparatu oraz wymaganymi akcesoriami dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08dacd37-a030-f43e-bfe6-a4000fa0a8d3 (2022-11-23 11:55)
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-11-23 11:55)
  • Zał. nr 1 do SWZ formularz ofertowy (2022-11-23 11:56)
  • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-11-23 11:56)
  • Zał. nr 3 do SWZ projekt umowy (2022-11-23 11:56)
  • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-11-23 11:56)