Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę automatycznego zintegrowanego systemu oceny próbek w zakresie właściwości fizykochemicznych oraz osadu moczu dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP (2022-11-09 11:40)
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-11-09 11:41)
  • Zał. nr 1 do SWZ formularz ofertowy (2022-11-09 11:41)
  • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-11-09 11:41)
  • Zał. nr 3 do SWZ projekt umowy (2022-11-09 11:41)
  • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-11-09 11:42)
  • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000042536 (2022-11-15 09:39)
  • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-11-18 09:46)
  • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000042900 (2022-11-18 11:41)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2022-11-22 11:01)