Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę Opatrunków standardowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08da3e18-7629-aa37-c8d7-58000eefe591 (2022-05-26 09:17)
  • SWZ Opatrunki std (2022-05-26 09:17)
  • Zał. nr 1 do SWZ- formularz ofertowy (2022-05-26 09:17)
  • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-05-26 09:17)
  • Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-05-26 09:17)
  • Potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-05-26 09:17)
  • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000032559 (2022-05-31 10:40)
  • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-06-03 09:17)
  • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000032827 (2022-06-03 11:56)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zestawienie z otwarcia punktacja przyznana ofertom PRT_ZAMPUB1_0000034184 (2022-06-21 13:48)