Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę: podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników do badań dla potrzeb Pracowni Mikrobiologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08da2dad-8135-de83-dd12-0400014b513f(1) (2022-05-05 08:58)
 • SWZ Mikrobiologia PRT_ZAMPUB1_0000031714 (2022-05-05 08:59)
 • Zał. nr 1 do SWZ- formularz ofertowy (2022-05-05 08:59)
 • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-05-05 08:59)
 • Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-05-05 09:00)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-05-05 09:00)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000031938 (2022-05-10 13:12)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-05-13 09:15)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000032079 (2022-05-13 12:05)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000032545 (2022-05-31 10:09)
 • Zestawienie z otwarcia ofert, punktacja przyznana ofertom PRT_ZAMPUB1_0000032547 (2022-05-31 10:09)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08da5419-7711-0821-0dea-56000e359123 (2022-06-22 09:21)