Dostawa środków do dezynfekcjo polaoperacyjnego, błon śluzowych, ran iskóry pacjenta dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

Dostawa środków do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry pacjenta dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-06-10 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa środków do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry pacjenta dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306331 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Szwajcarska 3 1.5.2.) Miejscowość: Poznań 1.5.3.) Kod pocztowy: 61-285 1.5.4.) Województwo: wielkopolskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.strusia.poznan.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego) 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa środków do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry pacjenta dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa730eb2-c9db-11eb-911f-9ad5f74c2a25 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079063/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10 13:54 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009302/06/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.2.5 Preparaty do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.szpital-strusia.poznan.pl 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: WSM/DZP381-3940/2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.5.) Wartość zamówienia: 215740,74 PLN 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak 4.1.9.) Liczba części: 6 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Część 1 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO NA BAZIE POWIDONU JODU 4.2.5.) Wartość części: 24074,07 PLN 4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 4. Każdy pakiet oceniany będzie oddzielnie 5. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 2 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY 4.2.5.) Wartość części: 10185,18 PLN 4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 4. Każdy pakiet oceniany będzie oddzielnie 5. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 3 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY 4.2.5.) Wartość części: 119444,44 PLN 4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 4. Każdy pakiet oceniany będzie oddzielnie 5. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 4 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY POLA OPERACYJNEGO 4.2.5.) Wartość części: 33333,33 PLN 4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 4. Każdy pakiet oceniany będzie oddzielnie 5. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 5 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia ŚRODKI DO HIGIENICZNEGO MYCIA CIAŁA (w tym przed zabiegami operacyjnymi) 4.2.5.) Wartość części: 13888,88 PLN 4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 4. Każdy pakiet oceniany będzie oddzielnie 5. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 6 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia ŚRODKI DO HIGIENICZNEGO MYCIA CIAŁA (w tym przed zabiegami operacyjnymi) 4.2.5.) Wartość części: 14814,81 PLN 4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 4. Każdy pakiet oceniany będzie oddzielnie 5. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 100 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SWZ. 1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 1.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: a/ Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej) b/ Opisy – materiały informacyjne dot. oferowanego przedmiotu zamówienia (np. katalogi, ulotki, prospekty), potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych dla wszystkich oferowanych wyrobów c/ Aktualne karty charakterystyk preparatów niebezpiecznych w wersji papierowej (16-sto punktowa), wystawione dla każdego preparatu odrębnie. (jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami) 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: a/ Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej) b/ Opisy – materiały informacyjne dot. oferowanego przedmiotu zamówienia (np. katalogi, ulotki, prospekty), potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych dla wszystkich oferowanych wyrobów c/ Aktualne karty charakterystyk preparatów niebezpiecznych w wersji papierowej (16-sto punktowa), wystawione dla każdego preparatu odrębnie. (jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami) SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: . Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) Jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. 3) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4) Zmiany numeru konta bankowego, na które przelewane jest wynagrodzenie z tyt. wykonywania niniejszej umowy 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 09:00 8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-18 Strona główna Urząd Zamówień Publicznych Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Regulamin Polityka prywatności FAQ Zgłoś problem Logo Funduszy Europejskich Polska CyfrowaLogo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa Flaga Rzeczpospolitej PolskiejFlaga Rzeczpospolitej Polskiej Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoLogo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt jest realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji. Logo Urzędu Zamówień Publicznych
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 10.06.2021 (2021-06-10 14:00)
 • Specyfikacja (2021-06-10 14:04)
 • 2. Formularz ofertowy - dezynf Apt (2021-06-10 14:04)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2021-06-10 14:04)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-06-10 14:04)
 • miniPortal (2021-06-10 14:10)
 • 10. Wyjaśnienia (2021-06-16 08:01)
 • 10. Informacja wartości szacunkowej (2021-06-18 09:14)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-06-18 11:46)
 • 3. OGŁOSZENIE WYBORU CZĘŚCIOWE (2021-07-06 12:22)
 • 3. OGŁOSZENIE WYBORU CZĘŚCIOWE - prawidłowe nr ofert (2021-07-06 12:49)
 • 3. OGŁOSZENIE WYBORU CZĘŚCIOWE - prawidłowe (2021-07-06 12:54)
 • 4. Informacja onieważnieniu pakietu 5 i 6 (2021-07-26 13:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.08.2021 (2021-08-12 10:38)