Postępownie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ust Pzp na DOSTAWĘ PRODUKTU LECZNICZEGO OCTAN GLIATIMERU (lek typu Copaxone, Remurel lub równoważny) – leku stosowanego w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) - powt. post.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP 08d91e7e-b450-d431-9420-ae0001b45661 (2021-05-24 09:18)
 • Potwierdzenie ogłoszenia MINI PORTAL (2021-05-24 09:18)
 • 4. SWZ SKAN PRT_ZAMPUB1_0000013966 (2021-05-24 09:18)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2021-05-24 09:19)
 • 6. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-05-24 09:19)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2021-05-24 09:19)
 • 9. Inf o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam. (2021-06-07 09:16)
 • 10. INF. Z OTWARCIA OFERT PRT_ZAMPUB1_0000014500 (2021-06-07 11:40)
 • Informacja ogłoszenie o wyborze najk.oferty PRT_ZAMPUB1_0000015364 (2021-06-16 14:07)
 • Zał.do in. o wyb.najk.oferty zestawienie oceny ofert PRT_ZAMPUB1_0000015366 (2021-06-16 14:07)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d94067-eed1-0dcb-9d1b-400001f6c211 (2021-07-06 12:35)