Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne, do żywności, rękawice i fartuchy foliowe oraz pokrowców na zwłoki art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne, do żywności, rękawic i fartuchów foliowych oraz pokrowców na zwłoki SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306331 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Szwajcarska 3 1.5.2.) Miejscowość: Poznań 1.5.3.) Kod pocztowy: 61-285 1.5.4.) Województwo: wielkopolskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.strusia.poznan.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego) 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne, do żywności, rękawic i fartuchów foliowych oraz pokrowców na zwłoki 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b278e18b-a272-11eb-911f-9ad5f74c2a25 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037305 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-21 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037305 z dnia 2021-04-21 2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009302/03/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.2.29 Worki foliowe na odpady medyczne i komunalne, worki foliowe do żywności, rękawice i fartuchy foliowe, pokrowce na zwłoki, worki na materace 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://www.szpital-strusia.poznan.pl 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: WSM/DZP/381-1581/2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037305 z dnia 2021-04-21 2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy 4.1.5.) Wartość zamówienia: 616019,25 PLN 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak 4.1.9.) Liczba części: 3 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Część 1 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Worki na odpady komunalne i medyczne 4.2.5.) Wartość części: 607899,25 PLN 4.2.6.) Główny kod CPV: 33922000-9 - Worki do przewozu zwłok 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: .Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne i użytkowe 4.3.6.) Waga: 40 4.3.8.) Sposób oceny ofert: .Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037305 z dnia 2021-04-21 2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 2 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Rękawice foliowe, fartuchy foliowe 4.2.5.) Wartość części: 6720,00 PLN 4.2.6.) Główny kod CPV: 33922000-9 - Worki do przewozu zwłok 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość 4.3.6.) Waga: 40,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie Część 3 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Opaska kablowa 4.2.5.) Wartość części: 1400,00 PLN Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037305 z dnia 2021-04-21 2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy 4.2.6.) Główny kod CPV: 33922000-9 - Worki do przewozu zwłok 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników 4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość 4.3.6.) Waga: 40,00 4.3.8.) Sposób oceny ofert: . Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SWZ. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037305 z dnia 2021-04-21 2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: a) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania odpowiednich świadectw w wersji papierowej na każdym etapie postępowania)b) Odpowiednie materiały informacyjne opisujące właściwości oferowanego asortymentu (np. katalogi, ulotki, prospekty) oraz potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych dla wszystkich oferowanych wyrobówc) Dla pakietu 1 poz. 22 i 23 „Worki foliowe do żywności” atest PZH i Ż lub dokument równoważny dopuszczający produkt do kontaktu z żywnością. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: a) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania odpowiednich świadectw w wersji papierowej na każdym etapie postępowania)b) Odpowiednie materiały informacyjne opisujące właściwości oferowanego asortymentu (np. katalogi, ulotki, prospekty) oraz potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych dla wszystkich oferowanych wyrobówc) Dla pakietu 1 poz. 22 i 23 „Worki foliowe do żywności” atest PZH i Ż lub dokument równoważny dopuszczający produkt do kontaktu z żywnością. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037305 z dnia 2021-04-21 2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów.2) Jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.3) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową,4) Zmiany numeru konta bankowego, na które przelewane jest wynagrodzenie z tyt. wykonywania niniejszej umowy3. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 09:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037305 z dnia 2021-04-21 2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja warunków zamówiebia (2021-04-21 12:47)
 • 2. Formularz ofertowy (2021-04-21 12:49)
 • 3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2021-04-21 12:49)
 • 6._Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-04-21 12:49)
 • 6._Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-04-21 12:50)
 • miniPortal (2021-04-21 12:54)
 • 0. Wyjaśnienia do SWZ (2021-04-30 11:01)
 • Wartości szacunkowe (2021-05-05 10:46)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-05-05 12:19)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2021-05-21 11:45)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.06.2021 (2021-06-17 13:05)