Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawy wody mineralnej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-03-25 13:00)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-03-25 13:00)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-03-25 13:01)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-03-25 13:01)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-03-25 13:01)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy (2021-03-25 13:02)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2021-03-29 13:35)
 • Wartości szacunkowe strona internetowa (2021-04-02 11:17)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-04-02 11:37)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2021-04-07 12:51)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-04-15 20:10)