Postępowanie w trybie podstawowym na dostawy wyrobów medycznych do dializy nerkozastępczej i plazmoforezy dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-03-22 14:01)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-03-22 14:01)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 2021 (2021-03-22 14:01)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-03-22 14:01)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-03-22 14:01)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy 2021 (2021-03-22 14:02)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2021-03-29 14:07)
 • Wartości szacunkowe strona internetowa (2021-04-02 10:08)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-04-02 11:37)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2021-04-13 13:16)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-04-30 13:44)