Przetarg nieograniczony poniżej 214 000 Euro na dostawę chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie nr 765594-N-2020 z dnia 11.12.2020 r. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ: Dostawa chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Szwajcarska 3 , 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618 779 517. Adres strony internetowej (URL): www.szpital-strusia.poznan.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.szpital-strusia.poznan.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.szpital-strusia.poznan.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: elektronicznie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer referencyjny: WSM/DZP/381-8411/2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, oraz na „Specyfikacji szczegółowej” stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ, gdzie opisane są podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety. Przedmiot zamówienia w Pakiecie 1 obejmuje również : - bezpłatne użyczenie, na czas trwania umowy 40 sztuk urządzeń dozujących z zestawem końcówek o różnej średnicy przepływu, wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; (zgodnie z opisem w „Specyfikacji szczegółowej). Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający zwróci wykonawcy użyczone urządzenia dozujące w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. - Wykonawca zapewni również bezpłatny montaż urządzeń dozujących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich kalibracje w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia zawezwania przez zamawiającego - dostawę asortymentu objętego zamówieniem w Pakietach 1-2 do Zamawiającego – do Magazynu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Sekcje Zaopatrzenia zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 roboczych dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy). - informacji o kodzie odpadu opakowaniowego oraz o sposobie postępowania z opakowaniami po produktach chemicznych. W przypadku opakowań po produktach niebezpiecznych ze znakiem ostrzegawczym „N” i „T” Wykonawca zagwarantuje odbiór opakowań – dotyczy Pakietu 1 - Ze względu na możliwość wzajemnego oddziaływania preparatów wymagane jest aby proponowane środki czystości były produktami jednego producenta – dotyczy Pakietu 1 pozycji 1 – 8 - wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania szkoleń pracowników w zakresie Pakietu 1 dotyczących wskazówek i zasad stosowania zaoferowanych produktów, w zależności od potrzeb w trakcie trwania umowy. - Wykonawca zagwarantuje wdrożenie, w okresie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, oprogramowania działającego na urządzeniu mobilnym typu tablet, monitorującego poziom higieny szpitalnej. Wykonawca, wraz z oprogramowaniem, dostarczy również tablet, na którym dostarczone oprogramowanie będzie działało. Urządzenie będzie umożliwiało korzystanie wyłącznie z aplikacji monitorującej poziom higieny szpitalnej. Jeżeli do prawidłowego działania dostarczonego oprogramowania niezbędny jest dostęp do sieci Internet, Wykonawca dostarczy niezbędne do tego celu komponenty i zagwarantuje bezpłatny dostęp do internetu na tablecie, na cały okres trwania umowy. Wykonawca nie będzie ingerował w używanie programu przez Zamawiającego. Program ma umożliwić rejestrowanie kontroli szpitalnej, kontroli znacznikiem fluoroscencyjnym. Zamawiający wymaga aby program umożliwiał: a/ tworzenie planów higieny dla poszczególnych pomieszczeń szpitalnych b/ graficzne przedstawienie miejsca pozostawienia znaczników fluoroscencyjnych c/ przypisywanie do wyników kontroli zdjęć punktów kontroli d/ tworzenie testów sprawdzających poziom wiedzy w zakresie czystości Dodatkowo w skład programu wchodzą znaczniki fluoroscencyjne (co najmniej 6 sztuk, latarka UV 2 szt.). Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą znaczników fluoroscencyjnych o pojemności 30ml w ilości: 15szt., oraz latarki UV 2 szt. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek dołączenia do oferty dostępu do wersji demo oprogramowania oraz wydruków z aplikacji potwierdzających w/w możliwości programu. Wszystkie produkty powinny być kompatybilne tzn. jednej marki lub producenta. - Wymaga się, by każde opakowanie zbiorcze środków chemicznych, było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierać datę ważności przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. II.5) Główny kod CPV: 39800000-0 Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 12 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 2 dostawy o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia, przy czym każda dostawa o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw o mniejszej wartości). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) a/ ulotki informacyjnej o każdym produkcie, sposobie jego użycia, składzie chemicznym dla Pakietu 1 pozycji 1-17 b/ katalog produktów dotyczy całego zamawianego asortymentu, który musi zawierać zdjęcia oferowanych produktów c/ wzory/próbki Pakiet nr 1 poz. 1-17 (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III. 5 SIWZ) oraz urządzenia dozującego d/ aktualne karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych w formie papierowej w celu potwierdzenia właściwości, składu chemicznego i zgodności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. f) podpisaną specyfikację szczegółową – załącznik nr 5 g) dostęp do wersji demo oprogramowania monitorującego poziom higieny szpitalnej oraz wydruków z aplikacji potwierdzających możliwości programu. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Tak Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 3) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu umowy, dopuszcza się możliwość dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowana w ofercie. 4) Zmiany numeru konta bankowego, na które przelewane jest wynagrodzenie z tyt. wykonywania niniejszej umowy 3Zmiany, o których mowa powyżej wymagają zgody obu Stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23.12.2020, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 - Chemia profesjonalna wraz ze sprzętem do utrzymywania czystości 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 1 pozycji 31 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39800000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 100,00 termin dostawy 15,00 jakość preparatów 25,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 - części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2, pozycji 8 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39800000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin dostawy 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020-12-11 10:55)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 2020 (2020-12-11 10:56)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (2020-12-11 10:56)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2020-12-11 10:56)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy 2020 (2020-12-11 10:56)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja szczegółowa (2020-12-11 10:56)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2020-12-11 10:56)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - parametry oceniane (2020-12-11 10:57)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-12-11 10:57)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_de46d340-5d54-45d4-b463-caff3033ea12 (2020-12-11 10:57)
 • Informacja z otwarcia ofert (2020-12-23 14:05)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-01-07 10:31)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (2021-01-07 10:31)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2021-01-21 12:36)