Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczajacej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ust. Pzp na świadczenie uslug w zakresie unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych/medycznych wraz z ich odbiorem i transportem dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510531392 (2020-12-03 08:53)