Przetarg nieograniczony powyżej 221.000 EURO na dostawę jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • forrmularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2018-152010-NF02-PL (2018-10-10 11:26)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 15.10.2018r 2018-OJS198-447235-pl-ts (2018-10-15 10:11)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2018-10-15 10:11)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (2018-10-15 10:11)
 • Zał. Nr 2 do SIWZ - wzór umowy (2018-10-15 10:11)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Jedz espd-request (2018-10-15 10:12)
 • Zał. nr 3 do SIWZ JEDZespd-request(2) (2018-10-15 10:12)
 • Zał. nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (2018-10-15 10:13)
 • Zał. nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2018-10-15 10:13)
 • Zał. nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2018-10-15 10:13)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2018-11-13 13:53)
 • Modyfikacja Zmiana treści SIWZ (2018-11-15 09:10)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Modyfikacja zmiana (2018-11-15 09:10)
 • Informacja art.86 ust.5 Pzp Zestawienie z otwarcia ofert (2018-11-22 11:42)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-12-07 11:45)
 • Zestawienie z otwarcia ofert, punktacja przyznana ofertom (2018-12-07 11:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E 2019-OJS009-016325-pl (2019-01-14 09:12)