Dostawa drobnego sprzętu dla kardioligii inwazyjnej (koronarografii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 1 / 21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293539-2018:TEXT:PL:HTML Polska-Poznań: Wyroby do angioplastyki 2018/S 129-293539 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnejSzwajcarska 3Poznań61-285PolskaOsoba do kontaktów: Dział Zamówień PublicznychTel.: +48 618739008E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks: +48 618779517Kod NUTS: PL415 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.szpital-strusia.poznan.pl I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.szpital-strusia.poznan.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego I.5) Główny przedmiot działalności Zdrowie Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronarografii i PTCA chorych stabilnych i OZW orazzabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia Numer referencyjny: WSM/DZP/381/5973/N/2018 II.1.2) Główny kod CPV 33111730 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2 / 21 II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronarografiii i PTCAchorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Wielospecjalistycznego SzpitalaMiejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 przez wykonawcę, własnym lubzorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko. II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość Wartość bez VAT: 6 963 000.00 PLN II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do PTCA w zabiegach OZW Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do PTCA w zabiegach OZW - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 660 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 3 / 21 II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do planowej implantacji stentów Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do planowej implantacji stentów - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 530 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do PTCA zmian w tętnicach krętych Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 4 / 21 Zestaw do PTCA zmian w tętnicach krętych - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 660 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Stenty nitynolowe samorozprężalne pokryte substancją antymitotyczną Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Stenty nitynolowe samorozprężalne pokryte substancją antymitotyczną - dokładny opis znajduje się wformularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 105 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 5 / 21 Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z systemem zabezpieczającym przed przemieszczeniem się balonu Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z systemem zabezpieczającym przed przemieszczeniem się balonu -dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 70 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do przygotowania zmian w zawale STEMI Część nr: 6 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 6 / 21 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do przygotowania zmian w zawale STEMI - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowymstanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 60 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Cewniki balonowe do zmian trudnych Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Cewniki balonowe do zmian trudnych - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 7 / 21 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw sprzętu do udrożnień Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw sprzętu do udrożnień - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik doSIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 340 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 8 / 21 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do PTCA zmian trudnych w OZW Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do PTCA zmian trudnych w OZW - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 190 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do wkłuć i zabezpieczeń miejsca wkłucia Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 9 / 21 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do wkłuć i zabezpieczeń miejsca wkłucia - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowymstanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 350 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Cewniki prowadzące do PTCA Część nr: 11 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Cewniki prowadzące do PTCA - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik doSIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 240 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 10 / 21 II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Prowadniki do PTCA zmian trudnych z uwględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych Część nr: 12 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Prowadniki do PTCA zmian trudnych z uwględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych -dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 340 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw cewników diagnostycznych do koronarografii i prowadzących do PTCA Część nr: 13 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 11 / 21 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw cewników diagnostycznych do koronarografii i prowadzących do PTCA - dokładny opis znajduje się wformularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 230 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej ACIST CMS 2000 Część nr: 14 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej ACIST CMS 2000 - dokładny opis znajdujesię w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 12 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 12 / 21 Cena - Waga: 90 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 180 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw sprzętu jednorazowego i obłożeń Część nr: 15 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw sprzętu jednorazowego i obłożeń - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10 Cena - Waga: 90 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 750 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 13 / 21 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Stentgrafty wieńcowe Część nr: 16 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Stentgrafty wieńcowe - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 35 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw sprzętu jednorazowego do zamknięcia uszka lewego przedsionka Część nr: 17 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 14 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 14 / 21 Zestaw sprzętu jednorazowego do zamknięcia uszka lewego przedsionka - dokładny opis znajduje się wformularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 320 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do rotablacji wieńcowej Część nr: 18 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do rotablacji wieńcowej - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik doSIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 111 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 15 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 15 / 21 Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do przezskórnego zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych Część nr: 19 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do przezskórnego zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych - dokładny opis znajdujesię w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 420 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zestaw do przezskórnego zamykania PFO Część nr: 20 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 16 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 16 / 21 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do przezskórnego zamykania PFO - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 210 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Protekcja naczyniowa dystalna do zabiegów PTCA by-passu Część nr: 21 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Protekcja naczyniowa dystalna do zabiegów PTCA by-passu - dokładny opis znajduje się w formularzuofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 17 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 17 / 21 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wyposażenie do aparatu Volcano s5 Część nr: 22 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Wyposażenie do aparatu Volcano s5 - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 140 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 18 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 18 / 21 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wyposażenie do aparatu iLab Część nr: 23 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 II.2.4) Opis zamówienia: Wyposażenie do aparatu iLab - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik doSIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 302 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wyposażenie do aparatu Ilumen Optis Część nr: 24 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111730 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL415 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 19 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 19 / 21 II.2.4) Opis zamówienia: Wyposażenie do aparatu Ilumen Optis - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do SIWZ II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 570 000.00 PLN II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu. III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Miejsce dostawy: Apteka Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Wymagany termin płatności faktury - 60 dni od daty doręczenia faktur zamawiającemu III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 20 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 20 / 21 Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 16/08/2018 Czas lokalny: 09:00 IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 16/08/2018 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 p. 123 I p Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień PublicznychPostępu 17aWarszawa02-676Polska VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Urząd Zamówień PublicznychPostępu 17aWarszawa02-676Polska VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dz.U./S S129 07/07/2018 293539-2018-PL - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 21 / 21 07/07/2018S129 http://ted.europa.eu/TED - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 21 / 21 Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy zdnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień PublicznychPostępu 17aWarszawa02-676Polska VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/07/2018
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 09.07.2018 (2018-07-09 08:11)
 • 1. SIWZ - dostawa (2018-07-09 08:11)
 • 2. Załącznik - Wzór umowy (2018-07-09 08:11)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2018-07-09 08:12)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2018-07-09 08:12)
 • 27. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2018-07-09 08:12)
 • zał OZW-1-18-19_zest_do_PTCA (2018-07-09 08:13)
 • zał OZW-2-18-19_impl.sten.plan. (2018-07-09 08:13)
 • zał OZW-3-18-19_zest. PTCA zm.tt.krętx. (2018-07-09 08:13)
 • zał OZW-4-18-19_stenty nitynolowe samorozprężalne (2018-07-09 08:13)
 • zał OZW-5-18-19_cew.balon.wysokociś. zabezp.przed przemieszcz. (2018-07-09 08:13)
 • zał OZW-6-18-19_zest. przyg.zmian w zawale STEMI (2018-07-09 08:14)
 • zał OZW-7-18-19 cewniki balon. do zm. trudn. (2018-07-09 08:14)
 • zał OZW-8-18-19_ Zestaw sprzętu do udrożnień w zab. planow. (2018-07-09 08:14)
 • zał OZW-9-18-19 zest.do PTCA zm. trud. w OZW (2018-07-09 08:14)
 • zał OZW-10-18-19_ Zestaw do wkłuć i zbezp. (2018-07-09 08:14)
 • zał OZW-11-18-19_cew _prow do_PTCA (2018-07-09 08:15)
 • zał OZW-12-18-19_prow PTCA_zm trudnych (2018-07-09 08:15)
 • zał OZW-13-18-19_zestaw cewników diagnostyczych do koro i prowadz. do PTCA (2018-07-09 08:15)
 • zał OZW-14-18-19_strzyk automat_-_cena (2018-07-09 08:15)
 • zał OZW-15-18-19 zestaw obłożeń jednoraz. , drenaż (2018-07-09 08:16)
 • zał OZW-16-18-19_ stentgrafty (2018-07-09 08:16)
 • zał OZW-17-18-19_ zestaw do zamyk. uszka lew. przeds. (2018-07-09 08:16)
 • zał OZW-18-18-19_zestaw_do_rotablacji wieńcowej (2018-07-09 08:16)
 • zał OZW-19-18-19 zestaw do nieprawidł. poł. wewnatrzsercowych (2018-07-09 08:16)
 • zał OZW-20-18-19_zestaw do PFO (2018-07-09 08:17)
 • zał OZW-21-18-19_protekcja do_ptca_by-passu (2018-07-09 08:17)
 • zał OZW-22-18-19 wyposażenie do aparatu Volcano s 5 (2018-07-09 08:17)
 • zał OZW-23-18-19 wyposażenie do aparatu iLab (2018-07-09 08:18)
 • zał OZW-24-18-19 wyposażenie do aparatu Ilumen Optis + FFR (2018-07-09 08:18)
 • ESPD (2018-08-01 14:13)
 • espd-request (2018-08-01 14:14)
 • 5. Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2018-08-02 09:04)
 • zał OZW-23-18-19 wyposażenie do aparatu iLab - uścislony (2018-08-02 09:05)
 • ZP - Zestawienie ofert (2018-08-16 13:00)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2018-08-31 09:44)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 26.09.2018 (2018-09-26 13:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.09.2018 (2018-09-28 09:52)