Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 EURO na dostawę jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 24.05.2017r. o godzinie 11:19. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn. 24.05.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Soczewki śródoczne. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2017-069529-NF02-PL (2017-05-24 11:32)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2017-OJS101-200899-pl (2017-05-29 09:02)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017-05-29 09:02)
 • Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (2017-05-29 09:03)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (2017-05-29 09:03)
 • ESPD (2017-05-29 09:04)
 • espd-request (2017-05-29 09:04)
 • Załącznik nr4 do SIWZ- oświadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej (2017-05-29 09:04)
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie art.91 ust.3a ustawy Pzp (2017-05-29 09:05)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2017-06-21 12:19)
 • Informacja art.86 ust.5 Pzp Zestawienie z otwarcia ofert (2017-07-05 13:23)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-08-01 12:58)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2017-08-01 12:58)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2017-08-01 12:58)
 • Powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 4 (2017-09-14 12:25)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2017-OJS193-395759-pl (2017-10-09 09:52)