Dostawa kardiowerterów - defibrylatorów z elektrodami do zabiegów elektroterapii

Poznań: dostawa kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami do zabiegów elektroterapii dla potrzeb Pracowni Chorób Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 128489 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami do zabiegów elektroterapii dla potrzeb Pracowni Chorób Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami do zabiegów elektroterapii, z przeznaczeniem dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym , stanowiącym załącznik do SIWZ oraz jej integralną cześć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : a) dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko. b) obejmuje również : 1. nieodpłatnego dostarczenia co najmniej trzech programatorów 2. sukcesywne nieodpłatne dostarczanie papieru do programatora wraz z zamawianymi rozrusznikami w ilości 15 arkuszy na 100 szt. stymulatorów 3. aktualizacji oprogramowania programatora 4. pomocy technicznej dostępnej drogą telefoniczną 24 godz/dobę 5. bezpłatnego szkolenia dotyczącego programowania urządzeń wszczepialnych 6. dostawy sprzętu w ciągu dwóch (48 godzin) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia 7. nieodpłatnego dostarczenia zestawu kabli do pomiarów śródoperacyjnych 1 komp. Na 25 szt. urządzeń lub na zamówienie, jeśli ilość zamówionych przedmiotów w całym pakiecie jest mniejsza 8. nieodpłatnego dostarczenia kapturków /zaślepek na końcówki elektrod w ilości 2 szt. na 25 urządzeń lub na zamówienie, jeśli ilość zamówionych przedmiotów w całym pakiecie jest mniejsza 9. nieodpłatne dostarczenie zaślepek do portów dla elektrod DF-1 lub IS-1 w ilości 2 szt. na 25 szt. urządzeń lub na zamówienie, jeśli ilość zamówionych przedmiotów w całym pakiecie jest mniejsza 10. nieodpłatnego dostarczenia mandrynów/sztyletów do elektrody przedsionkowej lub komorowej w ilości 4 szt. na 25 urządzeń lub na zamówienie, jeśli ilość zamówionych przedmiotów w całym pakiecie jest mniejsza 11. nieodpłatnego dostarczenia śrubokrętów i klamerek rotacyjnych w ilości 1 szt. na 25 urządzeń, lub na zamówienie, jeśli ilość zamówionych przedmiotów w całym pakiecie jest mniejsza 12. nieodpłatnego dostarczenia papieru do programatora w ilości 1 szt. na 3 szt. urządzeń 13. Dostawca stymulatorów lub kardiowerterów - defibrylatorów zobowiązuje się, że w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy utworzy depozyt w ilości do 4 kompletów ogólnej ilości asortymentu (lub w ilości uzgodnionej z Pracownią Elektrofizjologii), objętego niniejszą umową. Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim terminie ważności. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w depozycie, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego wymieni w ciągu 3 dni roboczych na identyczny produkt , ale z dłuższym terminem ważności. Dostawca dostarczy sprzęt do Pracowni Elektrofizjologii Odbiorcy co zostanie potwierdzone dokumentem odbioru podpisanym przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie magazynu. Sprzęt medyczny jest własnością Dostawcy do momentu zaimplantowania lub zużycia przez odbiorcę. Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania Dostawcy o wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem depozytu poprzez wysłanie wypełnionej karty ewidencyjnej lub informacji zbiorczej niezwłocznie po zużyciu lub zaimplantowaniu. Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia asortymentu wyrobów objętych depozytem w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Odbiorcy o wykorzystaniu sprzętu Do momentu sprzedaży powierzony sprzęt Zamawiający zobowiązany jest do przechowania składu w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą. Zaimplantowanie lub zużycie dostarczonego sprzętu równoważne jest z dokonaniem sprzedaży oferowanego sprzętu. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia magazynu w celu dokonania spisu towaru, w terminie ustalonym przez obie strony. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, utratę sprzętu. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty w wysokości zgodnej z ceną zawartą w ofercie przetargowej Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczony sukcesywnie przedmiot umowy, w wysokości wynikającej z wielkości bieżącego zużycia i cen jednostkowych zgodnych z przedstawionymi w ofercie przetargowej. 14. Zamawiający może w ramach poszczególnych części zamówienia rozdzielić elektrody od stymulatorów lub defibrylatorów serca, bez konieczności zamawiania pełnych kompletów sprzętu. 15 Zamawiający na etapie realizacji istniejącej umowy zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany asortymentu w ramach przedmiotu umowy, do wysokości wartości tej umowy.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.10-7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie pełnia/nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jak w pkt. III.3.1 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jak w pkt. III.3.1 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jak w pkt. III.3.1 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jak w pkt. III.3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - ocena parametrów technicznych i użytkowych - 10 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień publicznych 1p. pok. 134. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala IIp. Pok 239. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIKI

 • 1. SIWZ - 2016 (2016-07-11 11:13)
 • 2. FO KARDIOWERTERY (2016-07-11 11:14)
 • 3.WZOR_UMOWY (2016-07-11 11:14)
 • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2016-07-11 11:14)
 • zał druki zastrzeżone zał. nr 6 (2016-07-11 11:14)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-07-11 11:14)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2016-07-19 09:41)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-07-27 12:04)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2016-07-27 12:04)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2016-07-27 12:04)
 • Ogłoszenieo udzieleniu zamówienia w BZP (2016-08-08 09:26)