Dostawa stentów wewnątzczaszkowych z systemem dostawczym dla Potrzeb WSM im. J. Strusia w POznaniu

Poznań: Dostawa stentów wewnątrzczaszkowych z systemem dostawczym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia Numer ogłoszenia: 128403 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stentów wewnątrzczaszkowych z systemem dostawczym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do zabiegów stentowania tętnic szyjnych dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu. Wyroby oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (części). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. b) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej linii sprzętu objętego zamówieniem w pakietach 1-6 do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni Angiografii. Linia obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów, z uwzględnieniem wszystkich oferowanych-wymaganych rozmiarów i przez okres trwania umowy jest niezmienna ilościowo. Każde zwiększenie ilościowe linii bez uzgodnienia i akceptacji Apteki Zakładowej skutkować będzie odesłaniem sprzętu do wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty-protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej Zamawiającego i stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu linii nie później niż w ciągu 48 godz. od daty otrzymania raportu/protokołu. Uzupełnienie linii na podstawie nie podpisanego i bez pieczęci Apteki Zakładowej raportu/protokołu skutkować będą odesłaniem sprzętu do Wykonawcy. c) Kompletną linię sprzętu przekazywaną Zamawiającemu w depozyt należy dostarczyć do Apteki Zakładowej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, gdzie w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zostanie sporządzony protokół przekazania sprzętu. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu spis linii w formie pliku Microsoft Excel. Protokół musi być podpisany czytelnie i opatrzony pieczęcią Apteki Zakładowej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za dostarczony sprzęt w inne miejsce niż Apteka Zakładowa, nie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Apteki. d) Zamawiający będzie dokonywał przy udziale wykonawcy kontrolnego spisu linii sprzętu znajdującego się w Pracowni Angiografii nie rzadziej niż co 3 miesiące. Końcowa liczba poszczególnych pozycji stanu bieżącego nie może przekraczać liczby wynikającej z protokołu przekazania linii. e) Przeszkolenie personelu medycznego Pracowni Angiografii w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia. f) Zapewnienie dostępności sprzętu o innych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wymiarach, dostosowanych do indywidualnych wymagań zamawiającego realizowane na specjalne (dodatkowe) zamówienia.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jak w pkt III.3.1 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jak w pkt III.3.1 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jak w pkt III.3.1 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jak w pkt III.3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 75 2 - ocena oferowanych wyrobów - 25 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, jeden raz, maksymalnie do 3 miesięcy, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Pok. 134 I p.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala Pok. 239 II p.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent wewnątrzczaszkowy - dokładny opis znajduje się w formularzy do SIWZ stanowiącym Załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 75 2. Jakoś oferowanych wyrobów - 25 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent wewnątrzczaszkowy - dokładny opis znajduje się w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent wewnątrzczaszkowy - dokładny opis znajduje się w formularzy ofertowym stanowiącym załączni dk SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Jakoś oferowanych wyrobów - 20 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent wewnątrzczaszkowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent wewnątrzczaszkowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załączni do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Jakoś oferowanych wyrobów - 20 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent wewnątrzczaszkowy - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 11.07.2016r. (2016-07-11 11:06)
  • 1. SIWZ - 2016 (2016-07-11 11:06)
  • 2. Formularz ofertowy-stenty (2016-07-11 11:06)
  • 3.WZOR_UMOWY - stenty (2016-07-11 11:06)
  • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2016-07-11 11:07)
  • zał druki zastrzeżone zał. nr 6 (2016-07-11 11:07)
  • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-07-11 11:07)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - stenty wewnątrzaszkowe z systemem dostawczym (2016-08-05 12:41)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2016-09-05 14:07)