Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego i dezynfekcji maszynowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-strusia.poznan.pl


Poznań: Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego i dezynfekcji maszynowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 56977 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego i dezynfekcji maszynowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego i dezynfekcji maszynowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i będący jej integralną częścią, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również jego dostawę do Zamawiającego przez Wykonawcę, transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego Szpitala..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia go do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj: dla wyrobu medycznego - certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych; dla produktu biobójczego - pozwolenie na obrót produktem biobójczym; dla produktu leczniczego - dopuszczenie do obrotu na terenie Polski (pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem leczniczym); dla produktu kosmetycznego - potwierdzenie notyfikacji danych o kosmetyku w bazie Portal CPNP - odpowiednie dokumenty zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowane preparaty dezynfekcyjne posiadają badania zgodnie z normami zebranymi w PN_EN 14885:2008 dla obszaru medycznego, a w przypadku braku takich badań inne przewidziane dla obszaru medycznego, tj. metodologię zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: DGHM, DVV, RKI. Na każde wezwanie zamawiającego zostaną okazane odpowiednie dokumenty potwierdzające deklarowane działania biobójczego preparatu (w wersji papierowej). 3) Aktualne karty charakterystyk preparatów niebezpiecznych (wersja papierowa okazana na każde żądanie Zamawiającego, wersja elektroniczna dostarczona wraz z podpisaną umową) 4) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentu potwierdzającego badanie elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1(Maj 2004r.) - dot. Pakietu 4 poz. 1 - odpowiedni dokument zostanie okazany na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej). 5) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentu potwierdzającego wykonanie badań na skuteczność usuwania biofilmu - dot. Pakietu 4 poz. 1- odpowiedni dokument zostanie okazany na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej). 6) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu pozytywnej opinii klinicznej IMiDz - jeśli dotyczy, (wymóg wyszczególniony w kol. 2 formularza ofertowego dla wybranych wyrobów) - odpowiedni dokument zostanie okazany na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, jeden raz, maksymalnie do 3 miesięcy, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala IIp. pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9.

ZAŁĄCZNIKI

 • 1. SIWZ - 2016 (2016-05-23 09:59)
 • 2. Formularz ofertowy - 2016 (2016-05-23 09:59)
 • 3. WZÓR UMOWY dezynf 2016 (2016-05-23 09:59)
 • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2016-05-23 09:59)
 • zał druki zastrzeżone zał. nr 6 (2016-05-23 10:00)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-05-23 10:00)
 • 6. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2016-05-30 14:15)
 • 10. Ogłoszenie wyboru (2016-06-20 13:11)
 • 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PAKIETU NR 5 (2016-06-23 11:53)
 • 3. Ogłoszenie wyboru (2016-06-23 11:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.07.2016 (2016-07-06 10:04)