Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotuwkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-strusia.poznan.pl


Poznań: Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 53185 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (tankowanie) paliwa-oleju napędowego oraz zakup oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych. Zamawiający dysponuje samochodami dostawczymi posiadającymi silniki wysokoprężne do których zakup paliwa-oleju odbywać się będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart flotowych. Oferowane karty flotowe winny być ważne w innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju oraz zabezpieczone kodem PIN. Wykonawca zapewni możliwość tankowania 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 50.000 litrów i oleju silnikowego (typu Casrtol lub równoważny) wynosi 300 litrów na okres 3 lat. Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680 z późniejszymi zmianami). Miejscem odbioru paliwa (tankowania) lub zakupu olejów silnikowych będą stacje paliw Wykonawcy. Zakupy będą realizowany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem kart flotowych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Bezgotówkowy zakup paliwa-oleju musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego asortymentu dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania-zakupu, miejsca tankowania-zakupu, ilości pobranego paliwa/oleju za pomocą karty flotowej posiadającej kod przypisany do poszczególnego samochodu. Wykonawca zapewni rozliczenie bezgotówkowe w PLN, fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem transakcji ( data, miejsce zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa z uwzględnieniem rabatu, ilość i cena 1 opakowania-litra oleju silnikowego, wartość zakupu paliwa/oleju z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu). Wykonawca musi posiadać minimum jedną stacje w odległości maksimum 10 km od siedziby Zamawiającego, czynną 7 dni w tygodniu 24h na dobę..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 02.21.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych 16-sto stronnicową w wersji papierowej. Wzór wniosku o wystawienie kart flotowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych. 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, jeden raz, maksymalnie do 3 miesięcy, 4) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala IIp. pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIKI

  • 1. SIWZ - paliwo 2016 (2016-05-13 09:49)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY paliwo 2016 (2016-05-13 09:49)
  • 3. umowa paliwo 2016 (2016-05-13 09:50)
  • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2016-05-13 09:50)
  • zał druki zastrzeżone zał. nr 6 (2016-05-13 09:50)
  • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-05-13 09:50)
  • 7. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2016-05-19 10:08)
  • 14. OGŁOSZENIE WYBORU (2016-05-24 09:32)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.06.2016 (2016-06-27 13:10)