Przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 39251 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, w asortymencie i zamawianych ilościach, wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym (pakiety 1-14) do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie wymagane funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu udzielającemu i wykonującemu świadczenia medyczne przy jego użyciu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 pakietów (części).Szczegółowy opis każdego pakietu określony został w formularzu ofertowym , który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ i jej integralną część. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje również : dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego do Magazynu Głównego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, oraz jego dostarczenie wraz z jego wniesieniem- do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.00.00-3, 33.15.71.10-9, 33.14.16.20-2, 44.61.38.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o wyrobach medycznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2. Próbki tj; wzory/próbki zaoferowanego asortymentu, potwierdzające spełnienie wymaganych warunków dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt.III.5 SIWZ. Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument dotyczy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 95 2 - Termin dostaw - 5 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, max. na 3 miesiące. 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. Zmiany, o których mowa w ww. punkcie wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.).. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 09:00, miejsce: BIURO PODAWCZE Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 9 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
ZAŁĄCZNIKI

 • 4. SIWZ (2016-04-13 10:18)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY (2016-04-13 10:18)
 • 6. WZÓR UMOWY (2016-04-13 10:19)
 • 7. Zalaczniki_nr_3_i_4_do_SIWZ (2016-04-13 10:19)
 • 8. Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-04-13 10:19)
 • 9. Zał. nr 6 Wzor_zastrzezenia_tajemnicy_przedsiebiorstwa-2 (2016-04-13 10:19)
 • 11 Wyjasnienia do SIWZ DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY -1 (2016-04-20 08:56)
 • 17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-06-15 15:20)
 • 13. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA (2016-06-15 15:20)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PAKIETU NR 4 (2016-06-20 10:27)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PAKIET 4 (2016-06-20 11:49)
 • 13. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i streszczenie oceny PAKIET NR 4 PONOWNA OCENA (2016-06-20 11:49)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2016-07-13 15:53)