Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EURO na dostawę opatrunków standardowych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl ________________________________________ Poznań: Dostawa opatrunków standardowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 77638 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opatrunków standardowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków standardowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowo wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający oczekuje opatrunków wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione pakiety (części): Pakiet 1- Opatrunki chłonne i gazowe niejałowe przeznaczone do sterylizacji * Pakiet 2- Elastyczne siatki opatrunkowe Pakiet 3- Kompresy wysokochłonne jałowe składające się z czterech warstw Pakiet 4- Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe * Pakiet 5- Opaski gipsowe Pakiet 6- Opatrunek do mocowania kaniul Pakiet 7- Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych Pakiet 8- Opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych Pakiet 9- Opatrunek do wkłuć centralnych Pakiet 10- Przylepce niejałowe Pakiet 11- Przylepce specjalistyczne Pakiet 12- Opatrunki do bezurazowego zamykania ran Pakiet 13- Opatrunki zwykłe * Pakiet 14- Gaza opatrunkowa 17 nitkowa jałowa kopertowana * Pakiet 15- Podkłady podgipsowe Pakiet 16- Opatrunki jałowe włókninowe hypoalergiczne z wkładem wysokochłonnym Pakiet 17- Tampony z gazy jałowe * Pakiet 18- Tampony z gazy jałowe o wym 20cm x 20cm * Pakiet 19- Opatrunki specjalistyczne chirurgiczne Pakiet 20- Kompresy jałowe z gazy z nitką RTG 17 nitkowe i 8 warstwowe * Pakiet 21- Kompres włókninowy Pakiet 22- Opatrunki do mocowania cewników i zgłębników donosowych oraz rurek intubacyjnych Pakiet 23- Kompres chłonny jałowy do silnie sączących ran Pakiet 24- Opatrunki tracheostomijne Pakiet 25- Pieluchomajtki Pakiet 26- Opatrunki do bezurazowego zamykania ran. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; • inne dokumenty 1) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2) Próbki, opisy lub fotografie tj; a) opisy - odpowiednie materiały informacyjne (karty katalogowe, prospekty, ulotki) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków oraz warunków szczegółowych - zgodnie z pkt. III. 6 SIWZ dla oferowanych wyrobów, b) wzory zgodnie z pkt.III.6 SIWZ. 3.Koncesja zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi bądź oświadczenie Wykonawcy, iż wskazany dokument nie jest wymagany- zgodnie z obowiązującym prawem. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 95 • 2 - Termin dostawy asortymentu - 5 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2 przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, max. na 3 miesiące. 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział zamówień publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, pok.134, I piętro.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Biuro podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, pok.239, II piętro.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1- Opatrunki chłonne i gazowe niejałowe przeznaczone do sterylizacji *. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 2- Elastyczne siatki opatrunkowe. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 3- Kompresy wysokochłonne jałowe składające się z czterech warstw. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 4- Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe *. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 5- Opaski gipsowe. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 6- Opatrunek do mocowania kaniul. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 7- Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 8- Opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 9- Opatrunek do wkłuć centralnych. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 10- Przylepce niejałowe. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 11- Przylepce specjalistyczne. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 12- Opatrunki do bezurazowego zamykania ran. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 13- Opatrunki zwykłe *. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 14- Gaza opatrunkowa 17 nitkowa jałowa kopertowana *. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 15- Podkłady podgipsowe. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet 16. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 16- Opatrunki jałowe włókninowe hypoalergiczne z wkładem wysokochłonnym. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet 17. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 17- Tampony z gazy jałowe *. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet 18. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 18- Tampony z gazy jałowe o wym 20cm x 20cm *. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 19- Opatrunki specjalistyczne chirurgiczne. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet 20. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 20- Kompresy jałowe z gazy z nitką RTG 17 nitkowe i 8 warstwowe *. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet 21. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 21- Kompres włókninowy. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet 22. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 22- Opatrunki do mocowania cewników i zgłębników donosowych oraz rurek intubacyjnych. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet 23. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 23- Kompres chłonny jałowy do silnie sączących ran. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet 24. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 24- Opatrunki tracheostomijne. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet 25. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 25- Pieluchomajtki. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 26- Opatrunki do bezurazowego zamykania ran. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2016-04-05 13:16)
 • Formularz Ofertowy (2016-04-05 13:16)
 • Wzór Umowy (2016-04-05 13:17)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2016-04-05 13:17)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- przynależność do grupy kapitałowej (2016-04-05 13:17)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ. Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2016-04-05 13:17)
 • Zmiana terminu otwarcia ofert (2016-04-12 09:13)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP (2016-04-12 09:14)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2016-04-14 09:59)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-05-13 12:04)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2016-05-13 12:04)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2016-05-13 12:04)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2016-06-08 13:24)