Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 EURO na dostawę sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-039974-F02-PL (2016-03-31 11:54)
 • Informacja do ogłoszenia o zamówieniu (2016-03-31 12:16)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS065-112367-pl (2016-04-04 07:29)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2016-04-04 07:30)
 • Formularz Ofertowy (2016-04-04 07:30)
 • Wzór Umowy (2016-04-04 07:30)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2016-04-04 07:31)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- przynależność do grupy kapitałowej (2016-04-04 07:31)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ. Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2016-04-04 07:31)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2016-04-28 09:40)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-06-22 13:25)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2016-06-22 13:25)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2016-06-22 13:25)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2016-OJS148-268493-pl (2016-08-03 09:36)