Dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego i endoprotez anatomicznych stawu barkowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego WSM . im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego i endoprotez anatomicznych stawu barkowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 175533 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego i endoprotez anatomicznych stawu barkowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego i endoprotez anatomicznych stawu barkowego z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Ortopedycznego , w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety (części) . Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) dostawę endoprotez objętych zamówieniem, przez wykonawcę, do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie na własny koszt i ryzyko b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy, dwóch kompletnych instrumentariów do endoprotez bipolarnych stawu biodrowego, będących przedmiotem zamówienia w pakiecie 1, dla wykonywania zabiegów operacyjnych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentaria w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. c) oddanie zamawiającemu w depozyt czterech kompletnych linii endoprotez objętych zamówieniem w pakiecie 1, do wykorzystania wg bieżących potrzeb. Linia obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów z uwzględnieniem wszystkich oferowanych-wymaganych rozmiarów i przez okres trwania umowy jest niezmienna ilościowo. Każde zwiększenie ilościowe linii bez uzgodnienia i akceptacji Apteki Zakładowej skutkować będzie odesłaniem asortymentu do Wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokóły, które Zamawiający przekaże Wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej Zamawiającego i stanowić będą podstawę wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu linii w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania raportu-protokółu. Uzupełnienie linii na podstawie niepodpisanego i bez pieczęci Apteki Zakładowej raportu/ protokółu skutkować będzie odesłaniem sprzętu do wykonawcy. d) Instrumentarium oraz kompletne linie implantów oddawanych Zamawiającemu w depozyt należy dostarczyć do Apteki Zakładowej w terminie 7 dni od zawarcia umowy, gdzie w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zostanie sporządzony protokół przekazania sprzętu. Protokół musi być podpisany czytelnie i opatrzony pieczątką Apteki Zakładowej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za dostarczony sprzęt w inne miejsce niż Apteka Zakładowa, nie potwierdzone protokółem podpisanym przez przedstawiciela Apteki. e) Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy kontrolnego spisu linii, sprzętu znajdującego się na Bloku Operacyjnym nie rzadziej, niż co 3 miesiące. Końcowa liczba poszczególnych pozycji stanu bieżącego nie może przekroczyć liczby wynikającej z protokółu przekazania linii. f) Wykonawca winien zapewnić bezpłatne szkolenia w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone protokołem szkolenia g) dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia z pakietu 2 na zamówienie Apteki Zakładowej przy ul. Szwajcarskiej3 nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia złożonego za pośrednictwem telefaksu pod nr wskazany w formularzu ofertowym.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniui

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa maksymalnie do 3 miesięcy, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala IIp. pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. SIWZ -endoprotezy 2015 (2015-11-30 11:24)
  • 2. formularz ofertowy (2015-11-30 11:24)
  • 3.WZOR_UMOWY endoprotezy (2015-11-30 11:24)
  • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2015-11-30 11:24)
  • zał druki zastrzeżone zał. nr 6 (2015-11-30 11:24)
  • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-11-30 11:24)
  • 7. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2015-12-02 11:22)
  • 9. OGŁOSZENIE WYBORU (2015-12-09 10:27)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.12. 2015 (2015-12-17 08:55)