DI-381004/2015 Wymiana instalacji kondensatu pomiędzy kotłownią a szpitalem, na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-strusia.poznan.pl


Poznań: Wymiana instalacji kondensatu pomiędzy kotłownią a szpitalem, na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 185100 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji kondensatu pomiędzy kotłownią a szpitalem, na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wymiany instalacji kondensatu wykonanej z rur stalowych czarnych na rury kwasoodporne, w zakresie określonym w wytycznych wymiany i przedmiarach robót, utylizacja zdemontowanych materiałów oraz wszelkie inne prace niewymienione w dokumentacji, a niezbędne dla wykonania i odbioru całości zadania.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnisienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Ofertowy, Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar Robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, składając w tej sprawie do Zamawiającego wniosek, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1)Konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, robót dodatkowych lub zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego, 2)Przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji lub podmiotów bądź osób, za które wykonawca nie odpowiada. 3)Działania siły wyższej, 4)Warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych 2.Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z zasadami ustalonymi w § 2 ust.5 umowy. 3.Dodatkowo dopuszczalne są zmiany umowy dotyczące następujących zdarzeń : 1)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2)Rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3)Zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4)Zmiany w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie 4.Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, o tę wartość. 5.Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne zmiany postanowień umowy. 6.Przedłużenie terminu wykonania umowy wymaga uprzedniego wydłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia zabezpieczenia na następny okres, zgodnie z § 11 ust. 5. umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3, Dział Inwestycji tel. 61 87 39 291, cena SIWZ wg faktury punktu kserograficznegio plus koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3, Biuro Podawcze pokój 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ Wymiana instalacji kondensatu (2015-07-22 09:12)
  • załącznik nr 1 Formularze (2015-07-22 09:12)
  • załącznik nr 2 Projekt umowy (2015-07-22 09:12)
  • załącznik nr 3.1. Wytyczne wymiany (2015-07-22 09:13)
  • załącznik nr 3.2. Trasa instalacji kondensatu (2015-07-22 09:13)
  • załącznik nr 3.3. Przedmiar Robót (2015-07-22 09:13)