Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawę analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl ________________________________________ Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 171516 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów na okres 24 miesięcy dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości znajdują się na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 pakietów: PAKIET 1 - Paski testowe do oznaczania właściwości ogólnych moczu z dzierżawą aparatu do badania moczu PAKIET 2 - Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów PAKIET 3 - Zestawy do proteinogramów z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy agarozowej wraz z zestawem komputerowym, drukarką i UPS-em PAKIET 4 - Zestawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunodiagnostycznych PAKIET 5 - Odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodą manualną PAKIET 6 - Aldolaza i kontrole PAKIET 7 - Paski testowe do analizy moczu i paski kontrolne do czytnika pasków Clinitek Advantus z zapewnieniem obsługi serwisowej PAKIET 8 - Pakiet odczynnikowy do barwienia rozmazów i materiały eksploatacyjne do aparatu Hematek - Slide Stainer PAKIET 9 - Barwniki hematologiczne (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego) PAKIET 10 - Paski do moczu (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego) PAKIET 11 - Odczynniki i kuwety do koagulometru K- 3002 OPTIC (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego) PAKIET 12- Odczynniki do analizatorów hematologicznych Sysmex XT i XS z zapewnieniem obsługi serwisowej (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego) PAKIET 13 - Odczynniki, materiały kontrolne i eksploatacyjne do analizatora rkz COBAS b 121 firmy Roche (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego) PAKIET 14 - Zestawy do proteinogramów i kontrole (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego). II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (16- sto punktowa) wystawione dla każdego odczynnika (preparatu) odrębnie, jeżeli odczynnik (preparat) nie posiada karty charakterystyki należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku substancji niebezpiecznych. 3) Dokumenty (materiały informacyjne, katalogi, prospekty, opisy itp.) potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, ich zgodność z opisem w formularzu ofertowym, dla przedmiotu dzierżawy (analizatorów). 4) Ulotki odczynnikowe w języku polskim SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2 przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, max. na 3 miesiące. 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział zamówień publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu pok. 134, I piętro.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu pok. 239, II piętro.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 1 - Paski testowe do oznaczania właściwości ogólnych moczu z dzierżawą aparatu do badania moczu. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 o 3. Termin dostawy analizatorów - 5 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 2 - Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 o 3. Termin dostawy analizatorów - 5 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 3 - Zestawy do proteinogramów z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy agarozowej wraz z zestawem komputerowym, drukarką i UPS-em. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 o 3. Termin dostawy analizatorów - 5 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 4 - Zestawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunodiagnostycznych. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 o 3. Termin dostawy analizatorów - 5 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 5 - Odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodą manualną. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 6 - Aldolaza i kontrole. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 7 - Paski testowe do analizy moczu i paski kontrolne do czytnika pasków Clinitek Advantus z zapewnieniem obsługi serwisowej. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 8 - Pakiet odczynnikowy do barwienia rozmazów i materiały eksploatacyjne do aparatu Hematek - Slide Stainer. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 9 - Barwniki hematologiczne (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego). • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 10 - Paski do moczu (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego). • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 11 - Odczynniki i kuwety do koagulometru K- 3002 OPTIC (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego). • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 12- Odczynniki do analizatorów hematologicznych Sysmex XT i XS z zapewnieniem obsługi serwisowej (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego). • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 13 - Odczynniki, materiały kontrolne i eksploatacyjne do analizatora rkz COBAS b 121 firmy Roche (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego). • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5 CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 14 - Zestawy do proteinogramów i kontrole (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego). • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Termin dostawy asortymentu - 5
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2015-07-09 12:48)
 • Formularz Ofertowy pakiety 1-4 (2015-07-09 12:49)
 • Formularz Ofertowy pakiety 5-14 (2015-07-09 12:49)
 • Wzór Umowy (2015-07-09 12:50)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2015-07-09 12:50)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- przynależność do grupy kapitałowej (2015-07-09 12:50)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ. Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2015-07-09 12:51)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2015-07-14 13:05)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-07-24 10:59)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2015-07-24 10:59)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2015-07-24 10:59)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2015-08-25 11:52)