Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 86742 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i będący jej integralną częścią, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów (części), który obejmuje również jego dostawę do Zamawiającego przez Wykonawcę, transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego Szpitala.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia go do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj: dla wyrobu medycznego - certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych; dla produktu biobójczego - pozwolenie na obrót produktem biobójczym; dla produktu leczniczego - dopuszczenie do obrotu na terenie Polski (pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem leczniczym); dla produktu kosmetycznego - potwierdzenie notyfikacji danych o kosmetyku w bazie Portal CPNP - odpowiednie dokumenty zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowane preparaty dezynfekcyjne posiadają badania zgodnie z normami zebranymi w PN_EN 14885:2008 dla obszaru medycznego, a w przypadku braku takich badań inne przewidziane dla obszaru medycznego, tj. metodologię zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: DGHM, DVV, RKI. Na każde wezwanie zamawiającego potwierdzenie deklarowanego działania biobójczego preparatu. 3) Aktualne karty charakterystyk preparatów niebezpiecznych (wersja papierowa okazana na każde żądanie Zamawiającego, wersja elektroniczna dostarczona wraz z podpisaną umową) 4) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentu potwierdzającego badanie elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1(Maj 2004r.) - dot. Pakietu 5 poz. 1 - odpowiedni dokument zostanie okazany na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej). 5) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentu potwierdzającego wykonanie badań na skuteczność usuwania biofilmu - dot. Pakietu 5 poz. 1- odpowiedni dokument zostanie okazany na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej). 6) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu pozytywnej opinii klinicznej IMiDz - jeśli dotyczy, (wymóg wyszczególniony w kol. 2 formularza ofertowego dla wybranych wyrobów) - odpowiedni dokument zostanie okazany na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej). 7) Opisy - odpowiednie materiały informacyjne (karty katalogowe, prospekty, ulotki, itp.) potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa - max na 3 miesiące, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności Zmiany, o których mowa w ww. punktach wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - Środki do mycia maszynowego łóżek szpitalnych i sprzętu medycznego..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - Środki do myjnii-dezynfektorów do narzędzi i środki do pielęgnacji urządzeń i powierzchni ze stali nierdzewnej, środki do myjnii-dezynfektorów do podsuwaczy i kaczek.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - Środek do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w myjkach ultradźwiękowych.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - Środki do manualnego mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - Środki do mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi i odkamieniania..


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6 - Środki dezynfekcyjne do powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym..


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7 - Środki do dezynfekcji powierzchni małych i dużych, powierzchni sprzętu medycznego, dezynfekcji szkła aptecznego..


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8 - Chusteczki do dezynfekcji powierzchni sprzętu i małych powierzchni..


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9 - Środek do dezynfekcji powierzchni w kuchenkach oddziałowych i naczyń stołowych..


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10 - Środek do higienicznego mycia ciała (w tym przed zabiegami operacyjnymi)..


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET 11 - Środki do mycia i dezynfekcji rąk ( higieniczne i chirurgiczne)..


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET 12 - Preparat do eradykacji kolonizacji skórnej..


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13 - Preparat do dezynfekcji skóry z chlorheksydyną..


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2015-04-16 13:10)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2015-04-16 13:11)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2015-04-16 13:11)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- Oświadczenie z art. 22 i 24 (2015-04-16 13:11)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2015-04-16 13:12)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2015-04-16 13:12)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2015-04-21 12:55)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-05-27 13:51)
 • Informacja z otwarcia ofert (2015-05-27 13:52)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punk (2015-05-27 13:52)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.06.2015 (2015-06-17 10:14)