Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych - medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych - medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 6237 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych - medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z ich odbiorem i transportem pochodzących z: A)Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu w ilości ok. 20.000 kg rocznie. B) Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w ilości ok. 230.000 kg rocznie Uwaga Wskazane ilości zostały podane orientacyjnie w celu przygotowania oferty i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Usługa polegać będzie na odbiorze odpadów niebezpiecznych ,zgodnie z Rozp.Min.Zdr z dn. 23.08.2007r. Dz.U.Nr 162 poz.1153 ,w rozbiciu na poszczególne kody zgodnie z katalogiem odpadów: 2. ODPADY NIEBEZPIECZNE a) Kod: 160.506 - chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - ok. 1500 kg b) Kod: 180102 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do ich przetwarzania - 22.000 kg c) Kod: 180103 - odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze i lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego - 223.000 kg d) Kod: 180106 - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne - 500 kg e) Kod: 180108 - leki cytotoksyczne, cytostatyczne - 1000 kg f) Kod: 180182 - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych - 2000 kg przechowywanych w odpowiednich pojemnikach z miejsc ich składowania, transporcie pojemników z odpadami do utylizacji specjalnie przystosowanymi środkami transportu oraz unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie w spalarni przystosowanej i uprawnionej do termicznego przekształcania odpadów , a także, w miarę potrzeb zamawiającego, dostarczenie dodatkowych pojemników patrz ppkt.6 Usługi winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów, tj. wykonawca winien : 1.posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia dotyczące odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzących z jednostek służby zdrowia, 2.dysponować specjalistycznym transportem przystosowanym do przewozu odpadów medycznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych związany jest nie tylko do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ale również innych aktów prawnych, w tym w szczególności normami wynikającymi z ustawy o odpadach. Zamawiający zwraca uwagę na realizację przepisu tzw. zasady bliskości wyrażonej w ustawie o odpadach, zgodnie z którą odpady winny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, tj. na terenie województwa, na obszarze którego są one wytwarzane (zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 4 w związku z art. 9 ust. 5 ustawy o odpadach). 3. Wymaga się by po wykonaniu usługi pojemniki zwracane do zamawiającego były wymyte i zdezynfekowane i w odpowiednim stanie technicznym. 4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zwrot pojemników do przechowywania odpadów niebezpiecznych, stanowiących własność zamawiającego, po każdorazowym wykonaniu usługi. 5. Wymaga się by wykonawca zagwarantował wywóz odpadów medycznych w terminach zgodnie z potrzebami zamawiającego, nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i piątki. (Wymagany odbiór wszystkich zapełnionych pojemników) 6. Wykonawca winien zagwarantować dostarczenie dodatkowych pojemników do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, jeśli ilość odpadów w danym transporcie będzie większa niż pojemność pojemników, którymi dysponuje zamawiający. 7. Zamawiający będzie dostarczał do unieszkodliwiania odpady z listy odpadów niebezpiecznych z grup 180102,180103,180182, 180106,180108,160506.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy posiadający wydane przez właściwe organy aktualne zezwolenia 1. zezwolenie na prowadzenie instalacji utylizacji odpadów medycznych 2. zezwolenie na transport odpadów medycznych odpowiednio przystosowanymi środkami transportu Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej charakterowi niniejszego zamówienia , o wartości brutto nie niższej niż 400.000,- pln Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Za spełnienie warunku Zamawiający uzna Wykonawcę, który złoży stosowne oświadczenie potwierdzające: a) że dysponuje min. jedną (1) spalarnią odpadów medycznych b) że dysponuje min. jednym (1) monitorowanym samochodem specjalistycznym do przewozu odpadów medycznych o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego w podanych ilościach Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt III.3.3 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 1 pkt.4 Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt.4 Pzp. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; • inne dokumenty W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy że dysponuje min. jedną (1) spalarnią odpadów medycznych 2.Oświadczenie Wykonawcy że dysponuje min. jednym (1) monitorowanym samochodem specjalistycznym do przewozu odpadów medycznych o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego w podanych ilościach SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 95 • 2 - Odległość (km) - 5 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.).. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIKI

  • 5. SIWZ ODPADY NIEBEZPIECZNE MEDYCZNE (2015-01-15 15:17)
  • 6. FORMULARZ OFERTOWY (2015-01-15 15:17)
  • 7. WZÓR UMOWY (2015-01-15 15:17)
  • 8. Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-01-15 15:17)
  • 9. Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2015-01-15 15:17)
  • 10. Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_druk_zastrzezen_ia_informacji_zawartych_w_ofercie_ (2015-01-15 15:18)
  • 11. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-01-20 09:46)
  • 17. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-01-30 13:36)
  • 14. A. Informacja dotycząca streszczenie oceny i porównania ofert złozonych do postepowania (2015-01-30 13:36)
  • Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia (2015-05-27 11:47)