Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro na dostawę wyrobów medycznych do elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa wyrobów medycznych do elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 4358 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych do elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do elektroterapii chorób serca, z przeznaczeniem dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym , stanowiącym załącznik do SIWZ oraz jej integralną cześć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów (części): Pakiet I STYMULATORY DWUJAMOWE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI Pakiet II STYMULATORY JEDNOJAMOWE i DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI MRI Pakiet III KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY Z ELEKTRODAMI MRI Pakiet IV KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE Z AUTOMATYCZNYM POMIAREM PROGU STYMULACJI W PRZEDSIONKU I KOMORZE ORAZ OCENĄ MORFOLOGII QRS Z ELEKTRODAMI Pakiet V KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE PODSTAWOWE Z ELEKTRODAMI. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.10-7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia /nie spełnia, pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia /nie spełnia, pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia /nie spełnia, pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia /nie spełnia, pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa: 1) Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa wyrobach medycznych) tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. 2) Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (np. katalogi, ulotki, prospekty), potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.).. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Zamawiajacego , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet I STYMULATORY DWUJAMOWE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.10-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i uzytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet II STYMULATORY JEDNOJAMOWE i DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI MRI. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.10-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i uzytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet III KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY Z ELEKTRODAMI MRI. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.10-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet IV KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE Z AUTOMATYCZNYM POMIAREM PROGU STYMULACJI W PRZEDSIONKU I KOMORZE ORAZ OCENĄ MORFOLOGII QRS Z ELEKTRODAMI. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.10-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 70 o 2. ocena parametrów technicznych i uzytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet V KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE PODSTAWOWE Z ELEKTRODAMI. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.10-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. ocena parametrów technicznych i uzytkowych - 10
ZAŁĄCZNIKI

 • 5. SIWZ wyr do elektroterapii (2015-01-08 14:22)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2015-01-08 14:22)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2015-01-08 14:22)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet 3 (2015-01-08 14:22)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet 4 (2015-01-08 14:22)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet 5 (2015-01-08 14:22)
 • 7. Projekt Umowy (2015-01-08 14:22)
 • 8. Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-01-08 14:23)
 • 9. Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2015-01-08 14:23)
 • 10. Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_druk_zastrzezen_ia_informacji_zawartych_w_ofercie_ (2015-01-08 14:23)
 • 16. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-01-19 12:26)
 • 14. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT STRESZCZENIE (2015-01-19 12:26)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2015-03-27 14:19)