Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na dostawę odczynników do badań bakteriologicznych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników do badań bakteriologicznych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 331442 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań bakteriologicznych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań bakteriologicznych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały na załączonym formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 pakietów (części), który obejmuje także jego dostawę do Zamawiającego do Pracowni Badań Bakteriologicznych przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy - okazanie odpowiednich świadectw na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2) Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada certyfikat ISO 13485 producenta na oferowany wyrobów medycznych - okazany na każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej). 3) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (16-sto punktowa), wystawione dla każdego odczynnika (preparatu) odrębnie, jeżeli odczynnik (preparat) nie posiada karty charakterystyki należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku substancji niebezpiecznych. 4) Dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN - dotyczy Pakietu 3. 5) Specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać - dotyczy Pakietu 3: I. nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności; II. kontrolę stężenia antybiotyku na krążku III. kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego 6) Pozytywna opinia KORLD - dotyczy Pakietu 3

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności Zmiany, o których mowa w ww. punktach wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1- PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - TESTY IDENTYFIKACYJNE.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - TESTY IMMUNOENZYMATYCZNE.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - SZCZEPY WZORCOWE.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6 - SZYBKIE TESTY LATEKSOWE.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7 - ODCZYNNIKI DO ODCZYNÓW KIŁOWYCH.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8 - KONTROLA STERYLIZACJI.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9 - PODŁOŻA DO BADAŃ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIERZCHNI.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10 - BUTELKI DO POSIEWU KRWI.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014-10-07 11:17)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2014-10-07 11:17)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2014-10-07 11:17)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2014-10-07 11:18)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2014-10-07 11:18)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2014-10-07 11:18)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-10-10 13:52)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2014-10-13 08:05)
 • Zmiana do SIWZ z dnia 14.10.2014r. (2014-10-14 10:52)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.10.2014r. (2014-10-14 10:52)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-10-21 14:06)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-10-21 14:06)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-10-21 14:06)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-11-03 13:07)