DI-381122/2014 Sprzedaż ruchomości - agregatu prądotwórczego

DI-381122 /2014 Poznań, dnia 06.10.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI -AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 ogłasza przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego z ul. Szkolnej 1.2. Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały nr XIX/248/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczanie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję organu założycielskiego sprawuje Miasto Poznań oraz na podstawie Zarządzenia Nr 265/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 kwietnia 2013 r. 1.3. Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Procedury Przetargowej sprzedaży ruchomości w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Nr 33/2013 z dnia 16 maja 2013r. zamieszczonym na stronie internetowej ZOZ-u. 1.4. Agregat będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dni robocze od 8.00 do 13.30 po ustaleniu terminu z Panem Andrzejem Iwińskim - Kierownikiem Działu Techniczno – Eksploatacyjnego. 1.5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem: 1.6. „Przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości – agregatu prądotwórczego z ul. Szkolnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 1.7. Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy, PESEL i NIP - w przypadku osoby fizycznej, nazwa firmy i adres siedziby, telefon / fax, NIP i REGON. 1.8. Wszelkie prace demontażowe po stronie oferenta. 1.9. Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 1.10.Umowa zostanie podpisana po uprawomocnieniu się przetargu. Wszelkie inne informacje zawarte są w Regulaminie, o którym mowa w pkt. 1.3. 2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem przetargu jest agregat prądotwórczy wykazany w załączniku Nr 2 do ww. Ogłoszenia. 2.2 Kryterium wyboru oferenta jest cena brutto agregatu. Wartość księgowa agregatu wg stanu na wrzesień 2014 r wynosi 101 820,00 zł. 2.3 Oferent oświadcza, że stan techniczny agregatu będącego przedmiotem sprzedaży jest mu znany i nie zgłasza co do niego żadnych zastrzeżeń. 3. SKŁADANIE OFERT 3.1 Oferty należy składać w Biurze Podawczym WSM im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 (budynek D, piętro II, pok. nr 239) w terminie do 03.11.2014 do godziny 14:30. 3.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 3.3 Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 4. OTWARCIE OFERT 4.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji budynek 14 4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. 4.3 Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje: Dane oferentów Informacje o cenie ofert 5. ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY: Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej albo przepisami prawa, a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1. podlega odrzuceniu. 6. Sprzedający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę za sprzedawany agregat 7. Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do ogłoszenia ofertowego. 8. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu. 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych. Poznań, 06.10.2014 r.
ZAŁĄCZNIKI

  • ogłoszenie (2014-10-06 11:16)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2014-10-06 11:16)
  • Dane agregatu (2014-10-06 11:16)
  • wzór umowy sprzedaży agregatu doc (2014-10-06 11:17)
  • Informacja o wyniku postępowania (2014-11-28 12:58)