Dostawa endoprotez rotacyjno-zawiasowych, teleskopowych stawu kolanowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w poznaniu

Poznań: Dostawa endoprotez rotacyjno-zawiasowych, teleskopowych stawu kolanowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 208199 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez rotacyjno-zawiasowych, teleskopowych stawu kolanowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez rotacyjno - zawiasowych, teleskopowych stawu kolanowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, transportem własnym lub zorganizowanym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko Użyczenie Zamawiającemu kompletnego instrumentarium wraz z poszczególnymi komponentami endoprotez do wykorzystania przy planowanym zabiegu operacyjnym. Użyczenie nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym i winno być zrealizowane na zamówienie Apteki szpitalnej na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Instrumentarium, w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia, wraz z niezużytymi elementami endoprotezy zostanie zwrócone Wykonawcy najpóźniej do 2 dni roboczych po zabiegu protokołem zdawczo-odbiorczym na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za zużyte podczas zabiegu elementy endoprotezy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednie Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne (okazywane na każde żądanie zamawiającego)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych I p. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala II p. pko. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • 1.SIWZ endoprotezy (2014-10-02 09:07)
  • 2. formularz pakiet 1 (2014-10-02 09:08)
  • 3.WZOR_UMOWY endoprotezy (2014-10-02 09:08)
  • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2014-10-02 09:08)
  • zał druki zastrzeżone zał. nr 5 (2014-10-02 09:08)
  • Załączniki nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-10-02 09:08)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2014-10-13 08:48)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.10.2014 (2014-10-27 13:12)