DI-381120/2014 Wymiana przegrody przeciwpożarowej dzielącej III ptr budynku A na dwie strefy

Zaproszenie do złożenia ofertyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia prosi o złożenie oferty na wykonanie zamówienia pn. „Wymiana przegrody przeciwpożarowej dzielącej III ptr budynku A na dwie strefy. W ofercie prosimy o podanie ceny netto, VAT, ceny brutto, terminu realizacji, okresu gwarancji.

 Wymagane:

- termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

- zapłata przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury

Zamawiającemu.

- gwarancja na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót

Przewidywane kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia

c) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listem) w terminie do dnia 29.09.2014 r. godz. 14.00 w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (kancelaria pok. 239).


Załączniki:


1/Opis przedmiotu zamówienia

2/ Rys. E-05 plan instalacji elektrycznej

3/ Rys. E-07- schemat blokowyZAŁĄCZNIKI

  • Zaproszenie do złożenia oferty (2014-09-19 08:59)
  • opis zamówienia (2014-09-19 08:59)
  • Rys. E-05 (2014-09-19 08:59)
  • rys E-07 (2014-09-19 08:59)
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-10-13 11:55)