Dostawa endoprotez rotacyjno-zawiasowych stawu kolanowego oraz endoprotez bezcementowych stawu biodrowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa endoprotez rotacyjno-zawiasowych stawu kolanowego oraz endoprotez bezcementowych stawu biodrowego
Numer ogłoszenia: 194007 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez rotacyjno-zawiasowych stawu kolanowego oraz endoprotez bezcementowych stawu biodrowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez rotacyjno - zawiasowych stawu kolanowego oraz endoprotez bezcementowych stawu biodrowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym. Dokładny opis oraz podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia zawarte zostały poniżej, oraz w formularzu ofertowym. Asortyment podzielony został odpowiednio na 2 pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, transportem własnym lub zorganizowanym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko 1. Dla pakietu 1 Użyczenie Zamawiającemu kompletnego instrumentarium wraz z poszczególnymi komponentami endoprotez do wykorzystania przy planowanym zabiegu operacyjnym. Użyczenie nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym i winno być zrealizowane na zamówienie Apteki szpitalnej na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Instrumentarium, w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia, wraz z niezużytymi elementami endoprotezy zostanie zwrócone Wykonawcy najpóźniej do 2 dni roboczych po zabiegu protokołem zdawczo-odbiorczym na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za zużyte podczas zabiegu elementy endoprotezy 2. Dla pakietu 2 a) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy jedno kompletne instrumentarium do endoprotez bezcementowych stawu biodrowego do zabiegów operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia b) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy dwie kompletne linie dla endoprotez bezcementowych stawu biodrowego objętych zamówieniem w pakiecie 2, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty-protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu linii nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania raportu-protokołu. c) Bezpłatne szkolenie w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z zamawiającym -dla min. 2 osób w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, od dnia podpisania umowy-, zakończone protokołem szkolenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednie Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne (okazywane na każde żądanie zamawiającego)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala IIp. pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - ENDOPROTEZY ROTACYJNO-ZAWIASOWE STAWU KOLANOWEGO.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - ENDOPROTEZ BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO.ZAŁĄCZNIKI

  • 1.SIWZ endoprotezy (2014-09-11 12:39)
  • 2. formularz pakiet 1 (2014-09-11 12:39)
  • 3. formularz ofertowy Pakiet 2 (2014-09-11 12:39)
  • 4.WZOR_UMOWY endoprotezy (2014-09-11 12:40)
  • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2014-09-11 12:40)
  • zał druki zastrzeżone zał. nr 5 (2014-09-11 12:40)
  • Załączniki nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-09-11 12:40)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-09-16 11:30)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2014-09-25 11:30)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01.10.2014 (2014-10-01 08:50)