DI-381118/2014 Sprzedaż ruchomości-agregatu prądotwórczego

DI-381118/2014


Poznań, dnia 08.09.2014r.


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI -AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu


 1. INFORMACJE OGÓLNE


  1. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą
   w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 ogłasza przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego z ul. Szkolnej


  1. Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały nr XIX/248/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczanie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję organu założycielskiego sprawuje Miasto Poznań oraz na podstawie Zarządzenia Nr 265/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 kwietnia 2013 r.


  1. Przetarg ogłoszony został zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Procedury Przetargowej sprzedaży ruchomości w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim
   im. J. Strusia wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Nr 33/2013 z dnia 16 maja 2013r. zamieszczonym na stronie internetowej ZOZ-u.


  1. Agregat będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dni robocze od 8.00 do 13.30 po ustaleniu terminu z Panem Andrzejem Iwińskim - Kierownikiem Działu Techniczno – Eksploatacyjnego.


  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem:

  2. Przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości – agregatu prądotwórczego z ul. Szkolnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3


  1. Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje
   i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym:


  1. Do formularza ofertowego należy dołączyć:


Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

1.9. Wszelkie prace demontażowe po stronie oferenta.

1.10. Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.


1.11.Umowa zostanie podpisana po uprawomocnieniu się przetargu.


Wszelkie inne informacje zawarte są w Regulaminie, o którym mowa w pkt. 1.3.

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem przetargu jest agregat prądotwórczy wykazany w załączniku Nr 2
   do ww. Ogłoszenia.


  1. Kryterium wyboru oferenta jest cena brutto agregatu. Wartość księgowa agregatu wg stanu na wrzesień 2014 r wynosi 101 820,00 zł.


  1. Oferent oświadcza, że stan techniczny agregatu będącego przedmiotem sprzedaży jest mu znany i nie zgłasza co do niego żadnych zastrzeżeń.


 1. SKŁADANIE OFERT

  1. Oferty należy składać w Biurze Podawczym WSM im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 (budynek D, piętro II, pok. nr 239) w terminie do 24.09.2014 do godziny 14:30.


  1. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.


  1. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


 1. OTWARCIE OFERT

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji budynek 14


  1. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.


  1. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

5. ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY:

Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem przeprowadzania procedury przetargowej albo przepisami prawa, a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1. podlega odrzuceniu.


6. Sprzedający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę za sprzedawany agregat


7. Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do ogłoszenia ofertowego.


8. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.


9. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.
Poznań, 08.09.2014 r.Z-CA DYREKTORA

ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


mgr Jan Sawicz


ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ OFERTOWY (2014-09-08 13:30)
 • Dane agregatu (2014-09-08 13:31)
 • wzór umowy sprzedaży agregatu doc (2014-09-08 13:31)
 • ogłoszenie (2014-09-08 13:38)
 • Informacja o wyniku postępowania (2014-09-29 11:27)