DI-381003/2014 Roboty remontowe w przychodniach i oddziałach Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-strusia.poznan.pl


Poznań: Roboty remontowe w przychodniach i oddziałach Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 232244 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w przychodniach i oddziałach Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, w pomieszczeniach : 1)Przychodni: Okulistycznej, Ortopedycznej, Laryngologicznej, zlokalizowanych w budynku D w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, w zakresie: skucie płytek ściennych i podłogowych, ułożenie tynków na ścianach, malowanie ścian, sufitów i stolarki drzwiowej, położenie wykładziny termozgrzewalnej, wymiana fartuszków z płytek ceramicznych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana lamp oświetleniowych i osprzętu, wymiana umywalek i baterii umywalkowych, wymiana instalacji wody i kanalizacji na odcinku od umywalek do pionów, 2)Łazienek Oddziałów: Okulistyki, Chirurgii ogólnej i kolorektalnej, Urologii, Reumatologii i osteoporozy, zlokalizowanych w budynku A oraz Oddziałów: Neurochirurgii i Ortopedii, zlokalizowanych w budynku H w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, polegające na wykonaniu w łazienkach natrysku przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 3)Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (piętro 3 i 4) zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Podgórnej 9, w zakresie: przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie, malowanie ścian, sufitów, drzwi i okien, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz wszelkie inne prace niewymienione w dokumentacji, a niezbędne dla wykonania i odbioru całości zadania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.23.24.60-4, 45.26.25.00-6, 45.26.26.50-2, 45.32.40.00-4, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.43.20.00-4, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.31.57.00-5, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Ofertowy, Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar Robót wraz z Tabelą Elementów Scalonych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, składając w tej sprawie do Zamawiającego wniosek, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1)Konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, robót dodatkowych lub zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego - termin wykonania zamówienia podstawowego może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy , 2)Przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji lub podmiotów bądź osób, za które wykonawca nie odpowiada - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. 3)Działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4)Warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy 2.Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z zasadami ustalonymi w § 2 ust.5 umowy. 3.Dodatkowo dopuszczalne są zmiany umowy dotyczące następujących zdarzeń : 1)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2)Rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3)Zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4)Zmiany w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie 4.Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, o tę wartość. 5.Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne zmiany postanowień umowy. 6.Przedłużenie terminu wykonania umowy wymaga uprzedniego wydłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia zabezpieczenia na następny okres, zgodnie z § 11 ust. 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3, Dział Inwestycji tel. 61 87 39 291, cena SIWZwg faktury punktu kserograficznego plus koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3, Biuro Podawcze - pokój 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ Remont przychodni i oddziałów (2014-07-11 08:16)
 • Załącznik 1 - Formularze (2014-07-11 08:16)
 • Załącznik 2 - projekt umowy (2014-07-11 08:17)
 • Załącznik 3.1.1. PW - branża budowlana (2014-07-11 08:17)
 • Załącznik 3.1.2. PW - branża sanitarna (2014-07-11 08:17)
 • Załącznik 3.1.3. PW - branża elektryczna (2014-07-11 08:17)
 • Załącznik 3.2 STWiOR (2014-07-11 08:18)
 • Załącznik 3.3 Przedmiary Robót (2014-07-11 08:18)
 • INFORMACJA w sprawie formatu Załącznika Nr 3 (2014-07-15 08:06)
 • Załącznik 3.1.1. PW - branża budowlana (2014-07-15 08:07)
 • Załącznik 3.1.2. PW - branża sanitarna (2014-07-15 08:07)
 • Załącznik 3.1.3. PW - branża elektryczna (2014-07-15 08:07)
 • Załącznik 3.2 STWiOR (2014-07-15 08:08)
 • Załącznik 3.3 Przedmiary Robót (2014-07-15 08:08)
 • INFORMACJA o wyniku postępowania (2014-08-11 09:43)
 • OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia Nr 289720-2014 z dnia 01.09.14 (2014-09-01 12:10)