Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 EURO na dostawę sprzętu do zabiegów ablacji i badań elektrofizjologicznych dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

Poznań: Dostawa sprzętu do zabiegów ablacji i badań elektrofizjologicznych dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J. Strusia w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 220640 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do zabiegów ablacji i badań elektrofizjologicznych dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J. Strusia w Poznaniu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do zabiegów ablacji i badań elektrofizjologicznych dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości znajdują się na załączonych formularzach ofertowych stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie wymagane funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu wykonującego zabiegi operacyjne przy jego użyciu. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1- Cewniki diagnostyczne, cewniki i elektrody do ablacji Pakiet 2- Cewniki do ablacji Pakiet 3- Cewniki do ablacji Pakiet 4- Akcesoria dodatkowe 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Dostawę: a) przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Apteki Zakładowej Szpitala b) sukcesywną przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Zamówienia (karta ewidencyjna lub informacja zbiorcza) składane będą za pośrednictwem telefax pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy). 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1. bezpłatny montaż zamawianego sprzętu 2. bezpłatną aktualizację oprogramowania generatora posiadanego przez Zamawiającego 3. pomoc techniczną dostępną drogą telefoniczną 24 godziny/ dobę 4. dostawca sprzętu do badań elektrofizjologicznych i ablacji zobowiązuje się, że w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy utworzy depozyt w ilości do 4 kompletów ogólnej ilości asortymentu (lub w ilości uzgodnionej z Pracownią Elektrofizjologii) objętego niniejszą umową. Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim terminie ważności. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w depozycie, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego wymieni w ciągu 3 dni roboczych na identyczny produkt, ale z dłuższym terminem ważności. Dostawca dostarczy sprzęt do Odbiorcy co zostanie potwierdzone dokumentem odbioru podpisanym przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie magazynu. Sprzęt medyczny jest własnością Dostawcy do momentu zużycia przez odbiorcę. Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania Dostawcy o wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem depozytu poprzez wysłanie wypełnionej karty ewidencyjnej lub informacji zbiorczej niezwłocznie po zużyciu. Karta ewidencyjna lub informacja zbiorcza przekazana Wykonawcy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu depozytu. 5. dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia asortymentu wyrobów objętych depozytem w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy karty ewidencyjnej lub informacji zbiorczej. 6. do momentu sprzedaży zdeponowanego sprzętu Zamawiający zobowiązany jest do przechowania składu w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą, zużycie dostarczonego sprzętu równoważne jest z dokonaniem sprzedaży oferowanego sprzętu. 7. na żądanie Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia magazynu w celu dokonania spisu towaru, w terminie ustalonym przez obie strony 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, utratę sprzętu. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty w wysokości zgodnej z ceną zawartą w ofercie przetargowej. 9. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczony sukcesywnie przedmiot umowy, w wysokości wynikającej z wielkości bieżącego zużycia i cen jednostkowych zgodnych z przedstawionymi w ofercie przetargowej. 10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać minimum jeden przegląd w trakcie trwania umowy. 11. Wykonawca przed pierwszą dostawą przeszkoli co najmniej dwie osoby z zespołu Pracowni Elektrofizjologii w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2, 31.71.11.40-6, 33.14.12.40-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2) Próbki, opisy lub fotografie tj; a) opisy - odpowiednie materiały informacyjne (karty katalogowe, ulotki) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków dla oferowanego przedmiotu zamówienia. Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument dotyczy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2 przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział zamówień publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, pok.134, I piętro. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Biuro podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, pok.239, II piętro. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki diagnostyczne, cewniki i elektrody do ablacji. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2, 31.71.11.40-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 70 o 2. Ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki do ablacji. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 70 o 2. Ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki do ablacji. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 70 o 2. Ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria dodatkowe. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.40-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014-07-02 09:15)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 1 (2014-07-02 09:16)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 2 (2014-07-02 09:17)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 3 (2014-07-02 09:17)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 4 (2014-07-02 09:17)
 • Wzór Umowy (2014-07-02 09:18)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2014-07-02 09:18)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej (2014-07-02 09:18)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ- Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2014-07-02 09:19)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2014-07-07 10:58)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-07-22 12:00)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2014-07-22 12:00)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2014-07-22 12:01)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2014-08-06 10:40)