Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 202790 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach ofertowych, które są załącznikami do niniejszej specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości spełniający wymagane warunki dla tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonych formularzach ofertowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 14 pakietów (części) Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) dostawę sprzętu do operacji zastawek serca do zamawiającego transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, do Apteki Zakładowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w godzinach od 08:00 do 13:00. b) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, zastawek objętych zamówieniem w pakietach 1-6 oraz 9 i 10 do wykorzystania wg bieżących potrzeb w następujących ilościach : w pakietach 1, 2, 4, 5, 6, 9 i 10 po 2 szt. z każdego rozmiaru oraz w pakiecie 3 dla rozmiaru 19-25 po 3 szt. z każdego rozmiaru i dla rozmiaru 27, 29 po 2 szt. z każdego rozmiaru. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zużyty, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże Wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego danego rodzaju i rozmiaru zastawki w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania raportu/protokołu. c) dla pakietów 7, 8, 11, 12, 13 i 14 dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniach wykonawcy)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednie Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne (okazywane na każde żądanie zamawiającego)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala IIp. pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET 11.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET 12.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13 -.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET 14.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014-06-16 12:06)
 • 1. zastawki biol. mitr. stent (2014-06-16 12:07)
 • 2. zastawki mech.mitr.dwupłatk. (2014-06-16 12:07)
 • 3. zastawki aort biol stent. z osierdzia wołowego (2014-06-16 12:07)
 • 4. zastawki aort biol bezstent. z osierdzia wołowego (2014-06-16 12:07)
 • 5. zastawki mech.aort.dwupł. (2014-06-16 12:07)
 • 6. konduity-protezy aorty wstęp z zastawką mech dwupłatk (2014-06-16 12:08)
 • 7 protezy naczyniowe bez zastawki wysycone srebrem (2014-06-16 12:08)
 • 8. protezy naczyniowe rozwidlone (2014-06-16 12:08)
 • 9. piersci do plast zast mitr zamkn (2014-06-16 12:08)
 • 10. piersci do plast zast trójdz półotwarte (2014-06-16 12:08)
 • 11. łaty do ASD VSD (2014-06-16 12:08)
 • 12. łaty filcowe teflonowe (2014-06-16 12:08)
 • 13. elektrody nasierdz jednobiegunowe (2014-06-16 12:08)
 • 14 - elektrody nasierdz bezszwowa (2014-06-16 12:09)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2014-06-16 12:09)
 • Zalacznik nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenie z art. 22 i 24 (2014-06-16 12:10)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druki zastrzeżone (2014-06-16 12:10)
 • Załączniki nr 6 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2014-06-16 12:10)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - zastawki 2014 (2014-06-23 12:55)
 • 1. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2014-07-07 11:29)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.07.2014 (2014-07-21 13:43)